Tydzień Praw Człowieka

705
Obie kampanie kończą się w dniu 10 grudnia, czyli w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na obradującej w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ, po nieludzkich i niewyobrażalnych cierpieniach jakie przyniosła II wojna światowa, po okresie nieposzanowania i nieprzestrzegania praw człowieka prowadzących do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości – jak zapisano w Preambule Deklaracji – przedstawiciele państw członkowskich dobrowolnie spisali podstawowe prawa i wolności człowieka i zobowiązali się ich przestrzegać.  W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja 423(V) Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.  Zgromadzenie ONZ we wstępie Deklaracji podkreśliło, iż  „dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ.

Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.” Zgromadzenie Ogólne ogłosiło uroczyście „Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jaki wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.”

W ramach obchodów Tygodnia Praw Człowieka na stronach poszczególnych komend miejskich i powiatowych Policji naszego województwa zamieszczone zostały informacje na temat realizowanych na podległym terenie przedsięwzięć. W KWP w Łodzi został wyznaczony dyżur pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. ochrony praw człowieka w dniach 7–10 grudnia br. w godz. 10:00-12:00 (tel. 42 665 27 75). Ponadto w zakładce Prawa człowieka znaleźć można wiele ciekawych pozycji dot. ochrony praw człowieka oraz link do artykułów na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w ramach kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet.