Ludwikowska prawie gotowa!

688
Roboty budowlane są realizowane na odcinku około 1200 m. od skrzyżowania z ul. Białobrzeską do skrzyżowania z ul. Robotniczą. W ramach pierwszego etapu prac, wykonana została kanalizacja deszczowa oraz roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni drogi. W szczególności zakres robót obejmował: budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz prace odtworzeniowe w obrębie jezdni i krawężników. Roboty zakończono w dniu 23 grudnia ubiegłego roku.

Drugi etap to budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem liniowym zjazdów oraz budowa kompletnego oświetlenia ulicznego z liną zasilającą. Planowany termin zakończenia prac minie 29 stycznia.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2,6 mln zł.