Co dalej z Zalewem Sulejowskim?

640
Projektowana uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego określa obszar chroniony tego parku oraz ustanawia obowiązujące na jego terenie zakazy. Wśród nich zawarto zakaz „używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych” (§ 3 ust. 1 pkt 13). Zakaz ten nie dotyczy jedynie łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego o mocy silnika do 4 kW oraz do 15 kW dopuszczonych do użytku na wskazanych obszarach akwenu.
Największa część terenu Zbiornika Sulejowskiego związana z infrastrukturą turystyczną i wodną znajduje się na obszarze powiatu tomaszowskiego, dlatego też regulacje dotyczące tego akwenu mają istotne znaczenie dla rozwoju tej jednostki samorządu terytorialnego.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego z niepokojem przyjmuje rozwiązania zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały, ponieważ ich skutkiem może być dalsza degradacja terenu, który niegdyś był ważnym punktem rekreacji wodnej w tej części kraju. Występujące w ostatnich latach przemiany ekonomiczne i społeczne, a także rozwój turystyki zagranicznej sprawił, że zlokalizowane wokół Zalewu Sulejowskiego ośrodki wypoczynkowe oraz punkty gastronomiczne uległy likwidacji. Obserwujemy ciągłe pogłębianie się procesu degradacji infrastruktury wokół zalewu. Może to doprowadzić w przyszłości do tego, że pomimo istnienia doskonałych warunków wodnych – będzie to martwy obszar dla ruchu turystycznego i sportów wodnych.
Przygotowywana uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na pewno nie poprawi tej sytuacji, a wręcz pogłębi zachodzące procesy. Wprowadzone ograniczenia używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego wydają się być nieproporcjonalne do zakładanego celu oraz nie uwzględniają zasady równowagi, która powinna także uwzględniać interes społeczny. Obecny stan wody w Zalewie Sulejowskim nie pozwala również na wykorzystanie go jako akwenu kąpieliskowego ze względu na zakwitające w nim, w sezonie, sinice. Umożliwienie uprawiania sportów motorowodnych na wodach Zalewu spowoduje znaczne natlenienie ich, co z kolei zapobiega namnażaniu się szkodliwych dla zdrowia człowieka sinic. Już doświadczenie ubiegłego sezonu letniego, co zostało też potwierdzone naukowo, pokazuje, że rekreacja wodna z możliwością korzystania ze  sprzętu motorowego znacznie poprawia jakość wody w akwenie. Obszar ten wymaga stworzenia warunków do powstawania różnych inicjatyw w kierunku rozwoju rekreacji i turystyki, które pozwolą wykorzystywać niezwykłe walory tego miejsca, między innymi takim kierunkiem jest właśnie sport motorowodny.
Aktualnie coraz bardziej popularną dziedziną aktywności staje się rekreacja motorowodna. Otwarcie możliwości wykorzystywania tego rodzaju sprzętu i łodzi motorowych bez ograniczeń na terenie Zbiornika Sulejowskiego przyczyniłoby się do ponownego ożywienia tego miejsca. W zasobach powiatu tomaszowskiego pozostaje bardzo duża nieruchomość dawnego ośrodka wypoczynkowego Borki, która także przy powstaniu nowych możliwości rozwoju mogłaby być wykorzystana dla tych celów.
Doskonałym przykładem podobnego rozwiązania jest zbiornik wodny Jeziorsko na rzece Warcie, który w części stanowi także rezerwat ornitologiczny. Dzięki temu, że nie wprowadzono tam zakazów podobnych do tych zawartych w projekcie uchwały, mogą tam odbywać się zawody motorowodne, co przyciąga wielbicieli sportów wodnych oraz przyczynia się do powstawania nowych obiektów hotelowych i zaplecza turystycznego. Podobne rozwiązania mają zastosowanie w wielu miejscach na Mazurach, gdzie występują o wiele cenniejsze skupiska i walory przyrodnicze niż te wokół Zbiornika Sulejowskiego.
Projektowana uchwała, w zakresie wprowadzonych zakazów wzbudza także wątpliwości pod względem rozwiązań prawnych. W szczególności dotyczy to możliwości późniejszego przestrzegania zakazu używania określonej mocy pojazdów wodnych na obszarach wyznaczanych w następujący sposób: „do linii Bronisławów – cypel na wysokości wsi Lubiaszów – wieś Zarzęcin” (§ 3 ust. 1 pkt 2); „od linii łączącej cypel we wsi Lubiaszów i miejscowości Zarzęcin do stanicy Polskiego Związku Wędkarskiego w miejscowości Borki Małe” (§3 ust. 1 pkt 1). Podkreślić należy, że normy te są przepisami których naruszenie skutkować będzie odpowiednimi sankcjami. Tymczasem ustalenie na obszarze wodnym granicy dopuszczalności używania poszczególnych typów silników jest dla przeciętnego użytkownika nierealne. Budzi więc wątpliwości taka konstrukcja normy, której przestrzeganie lub wykazanie naruszenia jest bardzo utrudnione.

W związku z powyższym Rada Miejska  Tomaszowa Mazowieckiego rekomendowała niewprowadzanie zakazów i ograniczeń dotyczących możliwości używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych w obszarze Zbiornika Sulejowskiego.