Edukacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem

539
Na początku spotkania, o przepisach prawa oświatowego nakładających na dyrektorów szkół nowe obowiązki w kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie opowiedziała dyrektor Ośrodka Anetta Klimczak. W dalszej części spotkania  prezentację multimedialną na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i autyzmem zaprezentowała   kierownik ds. wychowawczych Ewa Kotela. Omówiła również ofertę edukacyjną, specyfikę pracy w szkolnictwie specjalnym i bazę placówki. Natomiast dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marcin Małek mówił temat form kształcenia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.  Zwrócił uwagę, że dla dobra dziecka wskazane jest kształcenie  go  w placówce specjalistycznej, dostosowanej do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. W dyskusji głos zabrałli również dyrektorzy tomaszowskich szkół, które przybliżyły problematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w kierowanych przez  siebie placówkach. Podsumowując dyskusję zebrani zadeklarowali chęć współpracy  w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnej formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście.      

W konferencji uczestniczyli również: wiceprezydent miasta Zofia Szymańska,  członek zarządu powiatu Barbara Robak, naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Beata Stańczyk oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marcin Małek.
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej jest jedną z najstarszych placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce. Kształci dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, ZSZ i szkoły przysposabiającej do pracy. Od trzech lat edukuje dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera również w normie intelektualnej. Dzieci zamiejscowe znajdują opiekę w grupach wychowawczych. Uwzględniając nowoczesne metody dydaktyki Ośrodek zapewnia wszechstronny rozwój i opiekę uczniom niepełnosprawnym intelektualnie  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Kształceniem objęci są uczniowie w wieku od 7. do 24. roku życia. Każde dziecko ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i na co dzień korzysta z pomocy specjalistów oraz opieki pedagoga i psychologa szkolnego.

Podstawą kształcenia w placówce jest rewalidacja, czyli bazowanie na mocnych stronach dziecka,  maksymalne usprawnianie funkcji najmniej uszkodzonych, optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i stymulowanie rozwoju. Celem nadrzędnym rewalidacji jest przystosowanie dziecka do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Proces rewalidacji przebiega prawidłowo i przynosi oczekiwane rezultaty dzięki małej liczbie uczniów w oddziale (liczba uczniów dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu  lekkim wynosi od 10 – 16, dla dzieci w stopniu     umiarkowanym od  6 – 8,  a dla dzieci autystycznych od 2 – 4). Każdy uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach specjalistycznych takich jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia autyzmu, terapia behawioralna, integracja sensoryczna, arteterapia, socjoterapia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej młodzież kształci się w następujących zawodach: kucharz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz krawiec.  Realizacja zajęć praktycznej nauki zawodu odbywa się w pracowniach technologicznych. Ośrodek dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracowniami logopedycznymi i komputerowymi, salą polisensorycznego doznawania świata, salą integracji sensorycznej, do zajęć gimnastyki korekcyjnej, salą gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, siłownią i 2 stołówkami.  W grupach wychowawczych wychowankowie mają do swojej dyspozycji 3-osobowe pokoje, świetlice dla każdej grupy i zaplecze sanitarne.