Już pewne w Tomaszowie powstanie nowoczesne Centrum Animacji Społecznej

1068

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie dla projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”. Projekt znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 15,8 mln. PLN.

W ramach projektu przewidziano realizację kompleksowego, skoncentrowanego projektu złożonego z działań stanowiących interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej,  materialno-przestrzennej i środowiskowej, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych na rewitalizowanym terenie. W sferze materialnej nastąpi modernizacja 4 budynków, przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej. Zmodernizowany zostanie teren wokół budynków: na potrzeby rekreacyjne powstanie kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową, przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki. Wykonane zostaną nowe nasadzenia.

W sferze społecznej zaplanowano kompleksową ofertę świadczenia usług publicznych i społecznych , ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów   wskazanych na obszarze rewitalizowanym. Utworzenie przestrzeni nazwanej Centrum Animacji Społecznej oddaje charakter zaplanowanych w ramach rewitalizacji działań. Zlokalizowanie w budynku C Centrum Doradztwa i zintegrowanie działań skierowanych do osób bezrobotnych ( Powiatowy Urząd Pracy- doradztwo zawodowe  oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ) wpłynie na aktywizację zawodową i ekonomiczną mieszkańców miasta , w tym obszaru zdegradowanego nr 1. Zaplanowanie w budynku B przestrzeni do działania organizacji pozarządowych będzie miało wpływ na umożliwienie im  realizacji zadań statutowych skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom, przemocy w rodzinie, wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działania na rzecz kobiet, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Organizacje zarówno obecnie funkcjonujące na terenie rewitalizowanym oraz przyszłe uzyskają dostęp ( w drodze konkursu na program najlepiej odpowiadający na potrzeby zdiagnozowane w obszarze rewitalizowanym nr 1-Centrum Miasta ) do wynajmu przestrzeni biurowych i magazynowych, bezpłatnej możliwości korzystania z sali konferencyjnej oraz salki do co-workingu, w których to przestrzeniach będą mogły realizować konferencje, szkolenia, działania sieciujące i realizować wspólne projekty, ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszaru rewitalizowanego.   W budynku E realizowana będzie funkcja sportowa ( np. zajęcia wspinaczkowe, kulturystyczne, gry zespołowe) , edukacyjna np. języki obce, zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne  i kulturalna np.  koncerty,  spektakle, szkolenia, akademie i  wystawy realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz użytkowników Centrum Animacji Społecznej).

W sferze gospodarczej zaplanowano utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez przystosowanie lokali do działalności – w budynkach B  i C. Poprawa stanu technicznego budynków,  wizerunku terenu zrewitalizowanego, lokale dedykowane przedsiębiorcom  wpłyną wprost pozytywnie na ożywienie gospodarcze. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na tą sferę będzie doradztwo prowadzone dla osób bezrobotnych w zakresie otwierania własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Starostwo Powiatowe