Wybory uzupełniające na ławników sądowych

670

Do końca 2017 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników sądowych w kadencji na lata 2016 – 2019. Wybory uzupełniające odbędą się w lutym 2018 roku.

Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązana jest do uzupełnienia listy ławników wybranych na kadencję 2016 – 2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim (2 ławników), Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (10 ławników).

Kompletne zgłoszenia kandydatów na ławników można składać do 31 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (ul. POW 10/16 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta na parterze lub w Biurze Rady Miejskiej  w pok. nr 19 na I piętrze). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Wybory uzupełniające na ławników sądowych odbędą się w lutym 2018 roku podczas obrad Rady Miejskiej.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami  złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.