Dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój turystyki kajakowej w naszym powiecie

523

Gmina Tomaszów Mazowiecki, jako Lider Projektu wraz z Partnerami – Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim, pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Pilicy, a tym samym stworzenie atrakcyjnego szlaku kajakowego. Wartość całego Projektu opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, z czego ponad 7 mln to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej i Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Gmina Tomaszów Mazowiecki w ramach Projektu wybuduje miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice, ścieżkę rowerową od Smardzewic do Twardej i Tresty oraz rozbuduje budynek przedszkola w Twardej na cele kulturalno-turystyczne i zagospodaruje przestrzeń wokół niego. Dodatkowo w Treście powstanie park edukacyjno-rekreacyjny „edukacja leśna”. Wszystko to na kwotę ogólna ponad 3 mln zł, z czego ponad 2 mln to środki unijne.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zmodernizuje tereny rekreacyjne tzw. Przystań nad rzeką Pilicą, a Gmina Inowłódz zagospodaruje przestrzeń wzdłuż rzeki w Spale i Inowłodzu. Dalszym odcinkiem Pilicy zajmie się Gmina Rzeczyca, która przygotuje miejsca do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Łęg i Grotowice oraz wybuduje ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w Żądłowicach, Mysiakowicach i Łęgu. Powiat Tomaszowski będzie prowadził działania promujące markę turystyczną.

Foto: Galeria KS Amber

Źródło: Starostwo Powiatowe