Trwają prace rozbiórkowe na obszarze rewitalizowanym

440

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie obszaru rewitalizowanego trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla działań inwestycyjnych na budynkach w ramach projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” .

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Źródło Starostwo Powiatowe