„Zaprojektuj i wybuduj”

426

W dniu 3 września 2018 roku podpisana została umowapomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Kowalczyka – Wicestarostę oraz Pana Bartłomieja Matysiaka – Członka Zarządu, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Drozda – Prezesa Zarządu.

Podpisano uumowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.Firma wykona zadanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dostarczonego przez Starostwo Powiatowe na „Modernizację i adaptację Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wartość umowy 14 874 000,00 PLN. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na marzec 2019r., a ich zakończenie do 30 czerwca 2020r.

Podpisano uumowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Termin zakończenia finansowego projektu: 30.10.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 17 559 225,53 PLN

Dofinansowanie EFRR: 11 044 932,11 PLN

Projekt nr WND.RPLD.07.04.01-10-0002/16 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Działanie VII.4 Edukacja
Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Źródło: Starostwo Powiatowe