Kto może skorzystać z Małego ZUS?

546

Z Małego ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

– jest zarejestrowany w CEIDG (także wspólnik spółki cywilnej),

– w poprzednim roku nie miały do niego zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzystał w tym czasie ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,

– przychody z ubiegłorocznej działalności gospodarczej nie przekroczą progu uprawniającego do skorzystania z ulgi Mały ZUS,

– nie spełnia warunków do korzystania ze składek preferencyjnych na ubezpieczenia społeczne,

– prowadził działalność gospodarczą w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni,

– nie wykorzystał 36 miesięcznego limitu na Mały ZUS w ciągu ostatnich 60 miesięcy,

– nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w ramach stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności.