Nabór do przedszkoli i szkół

848

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Od 25 lutego 2019 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2019 oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona  przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową :

https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

Niniejsza rekrutacja nie dotyczy przedszkoli i placówek niepublicznych.

Szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji, adresy kontaktowe przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących  oddziały przedszkolne  oraz niezbędne dokumenty  zamieszczone są  w serwisie internetowym NABÓR 2019 nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki, a także na stronach internetowych przedszkoli i szkół  podstawowych, do których prowadzone będą zapisy do oddziałów przedszkolnych.

Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:

1)Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno –   Przedszkolnym nr 1,  ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

2)Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska   29/31,

3) Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115.

4)Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4,
ul. Leona Witolda May’a 11/13,

5)Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 6,  ul. Juliusza Słowackiego 32/42,

6) Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w  tym terminy składania dokumentów zostały określone w Zarządzeniu nr 23/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 18  stycznia 2019 r., które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołu przedszkolnego.

Jeżeli w dalszej części informatora mowa jest o:

– rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu,  prowadzonym przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą wypełniać na dwa sposoby:

–  elektronicznie  na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowieckiw  zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć  bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2018/2019,

– w formie papierowej ( formularze dostępne na stronie Naboru i w przedszkolach ). Po pobraniu papierowej wersji deklaracji z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej należy wypełnić, podpisać i złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tylko w przypadku kontynuacji wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na tych samych zasadach co przedszkola.

Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, a w razie potrzeby, po weryfikacji danych przedstawionych w deklaracji, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy.

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu, odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie – Prawo oświatowe, na wolne miejsca po zakończeniu procedury przyjmowania dzieci kontynuujących edukację w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020.
 2. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Tomaszowie Mazowieckim, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 5. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może na wniosek rodziców rozpocząć

naukę w szkole podstawowej, jeżeli:

1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2)posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, które w dniu 1 września 2019 roku będzie miało ukończone 2,5 roku.

REKRUTACJA

 1. Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. Szczegółowe Informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zamieszczone są na stronie Naboru oraz na stronach internetowych przedszkoli.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
 3. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie wniosku od wyboru placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wskazać dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe. W przypadku, gdy w wybranym na pierwszym miejscu przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

1) elektronicznie: na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki w  zakładce Przedszkola. Po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć  bezpośrednio w przedszkolu/ w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami),

2) ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola/szkoły podstawowej lub wydrukowaniu ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki należy wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami).

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

UWAGI

 1. Przy rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.
 4. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 5. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej i trzeciej preferencji.
 6. Wypełniony formularz należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.
 7. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki rekrutacji w Internecie.
 8. W przypadku, gdy rodzic dostrzeże błędy lub chce zmienić listę preferencji po wydrukowaniu wniosku, zobowiązany jest wtedy na nowo wypełnić wniosek.
 9. Ostateczną wersję wniosku wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami (załącznikiem, oświadczeniami/zaświadczeniami) należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 10. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i złożone w terminie.
 11. Wypełnienie wniosku na stronie Naboru 2019 bez jego wydrukowania, podpisania oraz dostarczenia do przedszkola/szkoły podstawowej nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

1.Proszę otworzyć stronę https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

2.Stworzyć listę preferencji placówek.

 1. Wypełnić pozostałe pola formularza.
 2. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wynikających bezpośrednio z ustawy – Prawo oświatowe i określonych przez organ prowadzący.

5.Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.

 1. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają  bezpośrednio z ustawy – Prawo oświatowe, drugie określone są przez organy prowadzące. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami organu prowadzącego. Kryteria ustawowe mają jednakową  wartość.

 1. Komisja na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę KRYTERIA USTAWOWE:
 • wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wynikiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wzór oświadczenia nr 1,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.511 ze zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, wzór oświadczenia nr 2,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) .

2.W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi  miejscami, brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów, określone Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki:

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB POTWIERDZENIA
  kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu   25 punktów   oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna),  wzór oświadczenia nr 3
  kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu  szkolno-przedszkolnego       22 punktów     oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna),  wzór oświadczenia nr 4
  oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun ) zatrudnieni  są na podstawie umowy o pracę , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą           14 punktów             oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzica        ( prawnego opiekuna )  wzór oświadczenia nr 5
  kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim     10 punktów   oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  wzór oświadczenia nr 6
  kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych       10 punktów   oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych wzór oświadczenia nr 7
  kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.       7 punktów     oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) wzór oświadczenia nr 8

 Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami. Oświadczenia (wzory do pobrania ze strony Naboru) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w dokumentach, w ustalonym przez siebie terminie. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w dokumentach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJECIA DO DANEGO RZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (wzór oświadczenia nr 9).
 2. Brak potwierdzenia woli przyjęcia w ustalonym terminie w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego/zespołu przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. O przyjęciu do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w przedszkolach będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej naboru, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych .

Życzymy trafnych decyzji i zadowolenia z wybranego przedszkola.