Trwają kontrole czystości i utrzymania porządku w Tomaszowie Mazowieckim

919

Autor: Straż Miejska

W okresie wiosennym, w granicach administracyjnych miasta prowadzone są przez strażników miejskich kontrole porządkowe działek. Funkcjonariusze podejmują działania z inicjatywy własnej, jak również na liczne prośby i zgłoszenia mieszkańców Tomaszowa.

Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o porządek na ich terenie. Przepisy zobowiązują właścicieli również do uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy nieruchomości. W razie nieprawidłowości Straż Miejska powiadamia właściwe służby o konieczności posprzątania poszczególnych terenów, bądź zobowiązuje do tego prywatnych właścicieli.

Obowiązek dbania o czystość na terenie nieruchomości i w jej obrębie wynika z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy, do właścicieli nieruchomości zalicza się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobligowani do wypełniania ustawowych obowiązków. W przypadku ich niedopełnienia mogą zostać ukarani przez Straż Miejską mandatem karnym w wysokości 100 złotych, z art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub z art. 117 ust. 1 Kodeksu wykroczeń. Sprawa może również trafić do sądu.

Wiosenne kontrole czystości prowadzone są przez Straż Miejską w Tomaszowie Mazowieckim od wielu lat. Niestety, zdarzają się przypadki, iż osoby odpowiedzialne za porządek na danym terenie, pomimo wielu upomnień, a nawet mandatów, nadal nie stosują się do przepisów i nie dopełniają obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

Apelujemy do sprzątania działek, za których stan jesteśmy odpowiedzialni. Informujemy także, że właściciele zanieczyszczonych placów mogą spodziewać się wezwań do uporządkowania terenu lub kary w postaci mandatu karnego.

Ważne akty prawne:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf