Bezpłatna sterylizacja suk i kotek

658

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Ruszyła akcja bezpłatnej sterylizacji wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie zabiegów sterylizacji suk i kotek właścicielskich wraz z ich trwałym czipowaniem do dnia 31 października 2019 r.

Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta w formie elektronicznej w odrębnych wykazach dla suk i kotek.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

  • książeczki zdrowia zwierzęcia,
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suk).

Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych kserokopii dokumentów ma obowiązek ich dostarczenia w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia. W przeciwnym razie jego zwierzę zostanie wykreślone z wykazu złożonych wniosków o sfinansowanie zabiegu.

Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów, o których mowa powyżej jedynie na jedno zwierzę na czas trwania akcji.

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji suki lub kotki oraz jej trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta www.tomaszow-maz.pl lub w Wydziale Ochrony Środowiska tomaszowskiego magistratu.

Dodatkowe informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 12 oraz pod numerem telefonu (44) 724 23 11 wew. 252.

Akcja trwa od 25 kwietnia do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.