Komunikat Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź

726

Autor: www.widzew.com

13 maja 2019 roku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź.

1. Zarząd Widzew Łódź SA przedstawił wstępne podsumowanie zakończonego sezonu rozgrywkowego 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które – zdaniem Zarządu – w istotny sposób przyczyniły się do braku realizacji wyznaczonych na ten sezon celów sportowych. Stosowne informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco w miarę podejmowanych działań.

2. Zarząd Widzew Łódź SA zobowiązał się do przedstawienia do 22.05.2019 r. planu działań na nadchodzące tygodnie oraz na cały sezon 2019/2020. Kluczowe elementy planu, po zatwierdzeniu przez właściciela Spółki, zostaną przedstawione do wiadomości całej Widzewskiej Społeczności.

3. Zarząd Widzew Łódź SA oddał się do dyspozycji Stowarzyszenia, właściciela spółki. Decyzję o dalszych działaniach w tym zakresie podejmie najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Realizując potrzebę transparentności oraz dążąc do zaspokojenia potrzeb Kibiców związanych z rzetelną komunikacją ustalono, że w bieżącym tygodniu do wiadomości całego Widzewskiego Środowiska zostanie przekazany raport przejrzyście prezentujący finanse Klubu w roku 2018 z naciskiem na szczegółowe pokazanie struktury kosztów. Zestawienie obejmować będzie kluczowe elementy struktury ww. pozycji wraz z wyczerpującym opisem, z czego one wynikają.

5. W celu potwierdzenia przyjętego sposobu działania, jak i kierunków prowadzonych zmian zarówno Zarząd Stowarzyszenia RTS, jak i członkowie Rady Nadzorczej Spółki będący jednocześnie członkami Stowarzyszenia RTS, oddali się do dyspozycji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Na wniosek prezesa Stowarzyszenia w agendzie najbliższego Zgromadzenia zostanie umieszczony punkt umożliwiający wybór nowych władz.

6. Do agendy Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia RTS wprowadzono punkty mające jeszcze bardziej zwiększyć aktywność w procesie odbudowy Klubu zarówno w kontekście poszanowania jego tradycji, jak i poszerzenia zaplecza personalnego i rozwoju infrastrukturalnego.

7. Ustalono, iż Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź odbędzie się do końca maja br. (z uwzględnieniem okresu potrzebnego na jego formalne zwołanie).

8. Dbając o zasadę transparentności w swoim działaniu, podjęto dialog z reprezentantem Stowarzyszeń kibicowskich w zakresie przedstawionych oczekiwań przy uwzględnieniu dopuszczalności prawnej i faktycznej realizacji postulatów.

Mamy świadomość trudnego momentu w historii naszego Klubu. Wiemy, że nasze działania nie były wolne od błędów, ale tylko ten ich nie robi, kto nic nie robi. Jesteśmy otwarci na konstruktywne rozmowy i komunikację, obejmującą również dużą część punktów zgłoszonych przez jedno ze Stowarzyszeń kibicowskich. Trudne momenty zarówno na boisku, jak i poza nim zawsze pokazywały nasz nieustępliwy charakter. Dlatego opanowując emocje i analizując przyczyny zaistniałej sytuacji celem ich eliminacji w przyszłości, a także oddzielenia od tego, co stanowi pozytywny dotychczasowy dorobek Klubu, będziemy realizować cele wyznaczone z chwilą powstania Stowarzyszenia, a nasze działania będą kontynuowane niezmiennie w oparciu o zasadę pro publico bono i wyłącznie dla dobra Klubu Widzew Łódź.