Wybrano nowych dyrektorów tomaszowskich placówek oświatowych

407

Autor: UM

Znamy już nowych dyrektorów tomaszowskich placówek. Konkursy na stanowiska Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków odbyły się  28 czerwca br. W komisjach konkursowych zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego placówki, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele nauczycieli i rodziców z danej placówki, jak również przedstawiciele związków zawodowych.

Komisja zapoznała się z przedstawionymi przez kandydatów koncepcjami funkcjonowania i rozwoju danej placówki, przeprowadziła z kandydatami rozmowy, po czym dokonała merytorycznej oceny poszczególnych kandydatów i w drodze tajnego głosowania dokonała wyboru kandydatów. Aby wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora musiał on uzyskać bezwzględną liczbę głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej

W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono następujących kandydatów na dyrektorów:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Ewa Służewska,

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Justyna Kubiak,

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Piotr Chomentowski.

Do konkursu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z czym posiedzenie komisji konkursowej nie odbyło się, zastosowanie będzie miał art. 63 ust.12 ustawy z 14.12.2016 r.- Prawo oświatowe, który stanowi, że jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.