500+ dla osób niesamodzielnych

603

Od 1 października 2019 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych.  W województwie łódzkim może być nimi zainteresowanych prawie 62 tys. osób, w całym kraju ponad 853 tys.

Świadczenie przyznawane będzie osobom, które  posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Brak takiego orzeczenia będzie oznaczał konieczność przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS.

Przypomnijmy – osoba niesamodzielna, to osoba, u której z powodu upośledzenia funkcji organizmu na skutek choroby, urazu lub wieku stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

 Dodatkowo, osoby niesamodzielne muszą mieć ukończone 18 lat i zamieszkiwać na terytorium Polski.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej, w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, jeśli nie posiada żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych publicznie, emerytury czy renty. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i  świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Jeżeli więc np. emerytura brutto wynosi 1300 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 300 zł.

Wnioski od początku września można pobrać ze strony internetowej ZUS. Jeśli wnioskujący nie będzie mógł pobrać i wydrukować wniosku sam, może liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy udostępnią formularz w placówce.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, o przysługujących  świadczeniach pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia będą musiały przedłożyć dokumenty niezbędne do jego wydania przez lekarza orzecznika ZUS, a więc dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem  wniosku). 

Warto przy tym zauważyć, że jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek we wrześniu, to świadczenie i tak zostanie przyznane dopiero od października, tj. od chwili wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe świadczenie. Wszystkie wnioski złożone do 31 października, będą skutkowały przyznaniem prawa do świadczenia od 1 października.

Na rozpatrzenie wniosków złożonych do końca listopada br., Zakład będzie miał 60 dni, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Począwszy od wniosków złożonych w grudniu, termin na rozpatrzenie zostanie skrócony z 60 do 30 dni.

Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, o ile w tym samym miesiącu osoba była już niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Szacunkowo, wnioski o świadczenie w I oddziale ZUS w Łodzi złożyć może 24,6 tys. osób, w II oddziale ZUS w Łodzi – 19,4 tys., w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 17,8 tys. osób.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego