Wybrano ławników sądowych na kadencję 2020-2023

236

Autor: Urząd Miasta

W trakcje XIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 października 2019 r., radni dokonali wyboru ławników sądów powszechnych. W trakcie głosowania tajnego poparcie uzyskało piętnaścioro kandydatów.

Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim wybrani zostali: Elżbieta Krawczyk, Mirosława Mieszczankowska, Marek Skrzypczyk oraz Teresa Zając.

Na ławników w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy poparcie radnych uzyskali: Monika Baran, Alicja Gałecka, Paweł Kudlik oraz Ewa Wójciak.

Ławnikami w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. w kadencji 2020-2023 będą: Janina Andrzejczak, Irena Dwornik, Zbigniew Dwornik, Elżbieta Mulińska, Bożena Stańdo, Bartłomiej Składowski oraz Dorota Tarka.

Zgłoszenia dwóch kandydatów na ławników pozostały bez dalszego biegu z powodu niespełnienia wymogów formalnych, co zostało potwierdzone przez radnych uchwałami.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.