Z gazem nie ma żartów – szkolenie dla pracowników TTBS-u

674

Autor: Urząd Miasta

Po tragicznych wydarzeniach, jakie miały ostatnio miejsce m.in. w Szczyrku, zarząd Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przeprowadził szkolenie dla swoich pracowników na temat zagrożeń przy użytkowaniu instalacji gazowych w budynkach.

W spotkaniu wzięli udział dozorcy nieruchomości zarządzanych przez TTBS i pracownicy z Działu Administracji i Wspólnot. Jak mówi prezes spółki Wacława Bąk, było ono podyktowane koniecznością uczulenia pracowników na jakiekolwiek wątpliwości i niepokojące spostrzeżenia co do instalacji gazowych podczas wykonywania swoich obowiązków na nieruchomościach.

Prelekcję na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem instalacji gazowej połączoną z prezentacją wygłosił inspektor ds. sanitarnych Sebastian Dębiec. Swoje uwagi i spostrzeżenia przedstawił również konserwator instalacji gazowych Kazimierz Tuchowski, właściciel firmy HYDROBUD.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA  Z INSTALACJI NA GAZ ZIEMNY

 1. Zadbaj o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, w którym spalany jest gaz ziemny (nie zakrywaj kratki wentylacyjnej, a gdy w pomieszczeniu łazienki jest gazowy pogrzewacz wody, w drzwiach muszą być otwory nawiewne o sumarycznej powierzchni 0,022 mkw. ).
 2. Udostępnij każdorazowo lokal mieszkalny do sprawdzenia wentylacji przez mistrza kominiarskiego oraz do sprawdzenia szczelności instalacji gazowej przez uprawnionego instalatora z uprawnieniami E grupy G3 (przeglądy wykonywane są raz w roku).
 3. Sprawdź, gdzie znajduje się zawór odcinający gaz do urządzenia, powinien być w łatwo dostępnym miejscu i możliwie blisko urządzenia (do 1 m), tak by w razie konieczności szybko odciąć gaz od urządzenia.
 4. Kupuj tylko urządzenia mające certyfikat zgodności CE.
 5. Montaż, konserwację, naprawę armatury gazowej zlecaj serwisowi lub uprawnionemu instalatorowi.
 6. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących eksploatacji.
 7. Nie przeprowadzaj samodzielnie napraw i przeróbek instalacji gazowych.
 8. Nie lekceważ żadnego podejrzenia nieszczelności instalacji gazowej.
 9. Nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania pomieszczeń.
 10. NIE UŻYWAJ BUTLI Z GAZEM PROPAN-BUTAN W BUDYNKU, W KTÓRYM JEST INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO – JEST TO ZAKAZANE I NIEBEZPIECZNE.
 11. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontuj czujnik gazu i czadu.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. o zanieczyszczeniu palników czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji należy do administracji, urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli.

W razie stwierdzenia nieszczelności (wyczuwalny zapach) gazu dzwoń pod nr telefonu:

konserwator instalacji gazowych, tel. 603-243-807 (TTBS)

Polska Spółka Gazownictwa, tel. 992

Administracja, tel. 44 724-64-20 (TTBS)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA  Z BUTLI NA PROPAN-BUTAN

Gaz propan-butan jest produktem skrajnie łatwopalnym, jednak odpowiednio użytkowany nie stanowi zagrożenia. Podczas użytkowania butli z gazem należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Przed użyciem po wymianie butli sprawdzaj stan uszczelki i szczelność instalacji za pomocą roztworu mydlanego, specjalnego testera do wykrywania nieszczelności w sprayu (NIGDY ZA POMOCĄ OGNIA!).
 2. Odizoluj butlę od źródeł zapłonu. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m, w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.
 3. Przechowuj butlę w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i nienarażonym na nagrzanie słoneczne oraz substancje korodujące. Materiałów niebezpiecznych pożarowo (którymi również jest gaz w butlach) nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
 4. Zastosuj środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 5. Chroń przed dziećmi.
 6. W ŻADNYM WYPADKU NIE ODWRACAJ BUTLI DO GÓRY DNEM CELEM WYKORZYSTANIA RESZTY GAZU! Takie postępowanie powoduje przedostanie się fazy płynnej do reduktora, co w efekcie zepsuje instalacje oraz narazi użytkownika na niebezpieczeństwo wybuchu.
 7. Nie używaj butli z gazem propan-butan w budynku, w którym jest instalacja gazu ziemnego – JEST TO ZAKAZANE I NIEBEZPIECZNE.
 8. PAMIĘTAJ – butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:

‒ poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;

‒ znajdują się inne materiały łatwopalne;

‒ nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.

 1. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej – zabezpieczając przed przewróceniem, uderzeniem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.
 2. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontuj czujnik gazu i czadu.

W razie stwierdzenia nieszczelności (wyczuwalny zapach) gazu dzwoń pod nr telefonu:

Straż Pożarna, tel. 998

Administracja, tel. 44 724-64-20 (TTBS)