Nabór do miejskich przedszkoli ‒ terminy, kryteria

643

Autor: Urząd Miasta

Od 27 stycznia 2020 r. rodzice i opiekunowie prawni chcący zapisać dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki będą mogli zapoznać się z ofertą tych placówek. Będzie ona dostępna w systemie Nabór 2020. Rekrutacja przeprowadzona zostanie drogą elektroniczną.

Obecnie na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl w Zakładce Przedszkola (Tomaszów Mazowiecki) wprowadzane są przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołu przedszkolnego i szkół podstawowych, w których funkcjonować będą oddziały przedszkolne,  informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W serwisie internetowym Nabór 2020, dotyczącym naszego miasta, zamieszczone będą szczegółowe informacje przydatne w czasie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji       od 27 stycznia 2020 r.                   –
2 Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie Nabór      od 27 stycznia 2020 r.
     do 6 lutego 2020 r.
3 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Wypełnioną w Internecie i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany  uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola      od 27 stycznia 2020 r.
     do 6 lutego 2020 r
     do godz. 16.00
                   – 
4 Rejestracja deklaracji w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego       od 27 stycznia 2020 r.
      do 7 lutego 2020 r.
      do godz. 12.00
5 Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach        10 lutego 2020 r.                    –
6 Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór        od 11 lutego 2020 r.
       do 24 lutego 2020 r.
       od 19 marca 2020 r.
       do 26 marca 2020 r.
7 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola* wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu* pierwszego wyboru         od 11 lutego 2020 r.
        do 24 lutego 2020 r.
        do godz. 16.00
       od 19 marca 2020 r.
       do 26 marca 2020 r.
       do godz. 16.00

8 Rejestracja wniosków w systemie Nabór przez dyrektorów
zespołów szkolno-przedszkolnych /zespołu przedszkolnego
   od 11 lutego 2020 r.
   do 25 lutego 2020 r.
   do godz. 12.00
od 19 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r.
do godz. 12.00
9 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie
do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 od 26 lutego 2020 r.
 do 28 lutego 2020 r.
 od 30 marca 2020 r.
 do 1 kwietnia 2020 r.
10 Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości
list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
 2 marca 2020 r.
 do godz. 14.00
 2 kwietnia 2020 r.
 do godz. 14.00
11 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do przedszkola*, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci
pisemnego oświadczenia
od 2 marca 2020 r.
do 6 marca 2020 r.
do godz. 16.00
od 2 kwietnia 2020 r.
do 6 kwietnia 2020 r.
do godz. 16.00
12 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
11 marca 2020 r.
do godz. 12.00
8 kwietnia 2020 r.
do godz. 12.00
13 Procedura odwoławcza od 12 marca 2020 r. od 9 kwietnia 2020 r.

KRYTERIA stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, określone w Uchwale nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 17 stycznia 2019 roku sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Lp. Kryteria Liczba punktów
1 Kandydat ma rodzeństwo w przedszkolu.                 25
2 Kandydat ma rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.                 22
3 Oboje  rodzice  kandydata  (prawni  opiekunowie),  a  w  przypadku  samotnego wychowania dziecka rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                 14
4 Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.                 10
5   Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny  –  kryterium  dotyczy  tylko  oddziałów  przedszkolnych  w szkołach podstawowych.    
                10
6 Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.                  7

Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) kandydata potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Szczegółowy informator dla rodziców nt. rekrutacji do tomaszowskich przedszkoli publicznych oraz wzory oświadczeń dostępne są pod adresem: https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/dokumenty