SOSW zaprasza do nauki w roku szkolnym 2020/2021

80

Autor: Starostwo Powiatowe

Nasz Ośrodek zapewnia wszechstronny rozwój i opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim  oraz dzieciom z autyzmem i z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej).

Nasz Ośrodek zapewnia kształcenie uczniom w wieku od 7 do 24 lat. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia pobieranie nauki w szkole, mogą być objęte nauczaniem indywidualnym. Ponadto nasi podopieczni mogą skorzystać z całodobowej opieki w grupach wychowawczych w internacie.

Podstawą kształcenia w naszym Ośrodku jest rewalidacja:

– stawiamy na mocne strony dziecka

– maksymalnie usprawniamy funkcje najmniej uszkodzone

– optymalnie korygujemy funkcje zaburzone i stymulujemy rozwój dziecka

– przystosowujemy do życia w społeczeństwie

W naszej Placówce każde dziecko objęte jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. Aby proces rewalidacji przebiegał prawidłowo i przynosił oczekiwane rezultaty, zapewniamy małą liczbę uczniów w klasach. W oddziale dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim liczba uczniów w klasie wynosi do 16, w stopniu umiarkowanym do 8 uczniów, natomiast w klasie dla dzieci autystycznych do 4 uczniów. Prowadzimy z dziećmi dodatkowe zajęcia specjalistyczne, m.in.: terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W pracowniach technologicznych Branżowej Szkole I Stopnia realizujemy zajęcia praktycznej nauki zawodu.

W naszej placówce każde dziecko jest bezpieczne, lubiane i doceniane. To my dostosowujemy się do jego potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Struktura Ośrodka

Kształcimy uczniów w następujących ogniwach:

1. Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa przy SOSW w Tomaszowie Mazowieckim organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm oraz niepełnosprawności sprzężone.

W naszej szkole klasy są mało liczne, co w efekcie pozwala nam indywidualizować proces nauczania. Każdy uczeń jest objęty indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym dostosowanym do jego możliwości i potrzeb.

2. Branżowa Szkoła I Stopnia

             na kierunku

             – stolarz,

             – kucharz

             – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W Branżowej Szkole I stopnia kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jest to trzeci, końcowy etap kształcenia specjalnego. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia samodzielnego życia i pracy zawodowej. Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

3.  Szkole Przysposabiającej do Pracy (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym) 

Kadra

Kadrę Ośrodka stanowią:

– nauczyciele z kwalifikacjami przedmiotowymi i w zakresie oligofrenopedagogiki

– wychowawcy z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki

– logopedzi

– specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej

– specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjnej

– specjaliści z zakresu integracji sensorycznej

– pedagog szkolny

– psycholog

– pielęgniarka szkolna

 Więcej informacji na stronie:

 Telefon/Fax:

44 724-50-66

44 724-53-98
44 724-22-07

 e-mail:

sekretariat@soswtomaszow.pl