Terminy egzaminów

112

Autor: Urząd Miasta

Źródło: www.gov.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym 1.       język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00   2.       matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00   3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.       język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00   2.       matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00   3.       język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 1.       język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00   2.       matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00   3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
  W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

  Czas trwania (min)
arkusz
standar-dowy
przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu* arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
arkusz dla osób słabowidzą-cych arkusz dla osób niewido-mych arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych
arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135
         

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

    W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  
W terminie głównym Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.       część humanistyczna – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) §  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 §  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00   2.       część matematyczno-przyrodnicza – 17 czerwca 2020 r. (środa) §  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 §  z zakresu matematyki – godz. 11:00   3.       język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) §  na poziomie podstawowym – godz. 9:00 §  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
  W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

  Czas trwania (min)
arkusz
standar-dowy
przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu * arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
arkusz dla osób słabowidzą-cych arkusz dla osób niewido-mych arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych
arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim
G1 G1 G2 G4,5 G6 G7 G8
historia i wiedza o społeczeństwie 60 do 80
język polski 90 do 135
przedmioty przyrodnicze 60 do 80
matematyka 90 do 135
język obcy nowożytny (poziom podstawowy) 60 do 80
język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) 60 do 90
         

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Więcej na: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020