Dolina rzeki Pilicy – dobiegają końca prace w projekcie partnerskim

474

Autor: Starostwo Powiatowe

2 października br. przedstawiciele partnerów projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” odwiedzili wszystkie miejsca wykonane w ramach pozyskanego dofinansowania – od świetlicy w Twardej w Gminie Tomaszów Mazowiecki, przez Przystań w Tomaszowie Maz., przystanie w Spale i Inowłodzu po Grotowice w Gminie Rzeczyca. Powiat tomaszowski reprezentował Członek Zarządu Powiatu Michał Czechowicz. Każdy z partnerów oprowadził po swoim terenie opowiadając o wykonanej inwestycji. Już w przyszłorocznym sezonie miłośnicy turystyki kajakowej, pieszej i rowerowej będą mogli skorzystać w pełni z całej infrastruktury przygotowanej w ramach projektu.

Liderem projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, partnerami: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski. Każda z gmin-partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, powiat tomaszowski odpowiada natomiast za promocję budowanej w ramach projektu marki Doliny rzeki Pilicy. Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została zawarta w dniu 2 lutego 2018 roku.

Celem Projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

W ramach projektu realizowane są następujące inwestycje:

Gmina Tomaszów Maz:

– park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta
– rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda (przedszkole i świetlica)
– miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smardzewicach
– ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

Miasto Tomaszów Mazowiecki:

– „Przystań nad rzeką Pilicą” przy ul. PCK

Gmina Inowłódz:

– budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Spała
– budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.

Gmina Rzeczyca:

– budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Łęg i Grotowice;
– szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg
– szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice
– ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice          

Powiat Tomaszowski:

– przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy (wersja polska i angielska) wraz z transkrypcją do e-book
– strona internetowa i QR kody
– logotyp wraz z hasłem reklamowym
– seminarium branżowe

Termin zakończenia finansowego projektu: 31.05.2021 r.
Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy: 11 081 007,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN

Projekt nr WND. RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej