Radni zdecydują co z cenami śmieci: 26,50 od osoby czy 8,40 za m3 zużytej wody

81

Autor: Urząd Miasta

Ponad 8 tys. osób w Tomaszowie nie płaci obecnie za śmieci. Problem dotyczy również cudzoziemców. To wpływa drastycznie na ceny za śmieci. Niestety zgodnie z ustawą miasto nie może dołożyć z pieniędzy budżetowych do zagospodarowania odpadów. System musi funkcjonować jedynie w oparciu o wpłaty mieszkańców, a opłata ma odzwierciedlać faktyczne koszty funkcjonowania systemu. Jedynym skutecznym sposobem na eliminacje tego zjawiska jest nowy system naliczania opłaty. Dlatego prezydent Tomaszowa, podobnie jak prezydenci wielu polskich miast, m.in. Łodzi, Warszawy, Szczecina, Olsztyna, Krynicy Morskiej czy Zgierza zaproponuje radnym na najbliższej sesji nadzwyczajnej nowy sposób naliczania opłaty śmieciowej oparty na zużyciu wody (naliczanie jedynie z wodomierza głównego – nie z podliczników np. do podlewania ogródków).

– Jeżeli nie będą wszyscy uczciwie płacić i zgłaszać faktycznej liczby mieszkańców, to mimo podjętych przez nas działań nie uda utrzymać się cen. Dzięki temu, że wcześniej przejęliśmy na siebie obowiązek odbioru śmieci od mieszkańców te ceny nie przekraczają jeszcze 30 zł tak jak ma to miejsce w innych miejscowościach – mówi prezydent Marcin Witko. – Prowadzimy inwestycje i staramy się o środki zewnętrzne na kolejne, które docelowo pomogą obniżyć stawkę za śmieci. Obecnie powstaje PSZOK wraz rampą, a nasza spółka stara się o dofinansowanie na budowę Bazy Transportowej wraz z wyposażeniem systemu selektywnej zbiórki oraz sortownię i kompostownię. Niestety, jeżeli nadal będą się zdarzać takie sytuacje, że w jednej nieruchomości mieszka 10-15 osób, a zgłoszona jest jedna, nie ma szans na poprawę sytuacji – dodaje prezydent.

Po ostatnim przetargu na zagospodarowanie odpadów (czyli oddanie je na wysypisko), cena za osobę wynosiłaby 26.50. Gdyby system był szczelny ta oplata wynosiłaby 23 zł.  

ROK Liczba osób zamieszkujących
 (dane wg GUS)
Liczba osób na podstawie ewidencji ludności (stan na 31 grudnia) Liczba osób deklaracja (stan na dzień 31 grudnia) Różnica (kolumna 2 i 4) Różnica
(kolumna 3 i 4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2014 64 513 62 633 55 790 8 723 6 843
2015 63 969 62 044 54 939 9 030 7 105
2016 63 601 61 250 54 395 9 206 6 855
2017 63 238 60 549 54 809 8 429 5 740
2018 62 649 59 900 54 396 8 253 5 504
2019 61 960 58 642 52 673 9 287 5 969
2020
(stan na dzień 19.10)
61 645 58 308 53 346 8 299 4 962

Zgodnie z propozycją (o ile radni przyjmą odpowiednie uchwały) od marca 2021 roku opłata za śmieci będzie wynosić 8,40 za 1 m3 zużytej wody. Utrzymana zostanie również ulga dla rodzin wielodzietnych oraz wprowadzona nowa – dla posiadaczy kompostowników. Jeżeli zmiany wejdą w życie, do obliczenia wysokości opłaty brane będzie pod uwagę zużycie wody ustalone w oparciu o odczyty z wodomierza głównego, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej (podliczniki do podlewania ogródków) lub na podstawie określonego ryczałtu (2,7 m3 wody na osobę) zużycia wody w przypadku braku wodomierza na nieruchomości.

W skali kraju już kilkadziesiąt samorządów zdecydowało się na zmianę metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przejście na opłatę zależną od zużycia wody. Metoda ta daje gwarancję sprawiedliwego społecznie rozłożenia kosztów gospodarki odpadami
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, a co za tym idzie ilości produkowanych odpadów.  Nowy system ma także zachęcać mieszkańców do poszukiwania  ekologicznych rozwiązań, takich jak zbiorniki na deszczówkę, co wpłynie na lepsze zagospodarowanie wody, i jest elementem walki z suszą. Przypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił program dofinansowań takich inwestycji dla mieszkańców.

Do systemu włączone zostaną również nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, zaś w części nie, a powstają odpady komunalne. Objęcie systemem tzw. nieruchomości mieszanych jest kolejnym elementem walki  o uszczelnienie gospodarki odpadami. Z przeprowadzonych na przestrzeni ostatniego roku kontroli wśród przedsiębiorców wynika, że większość odpadów wytwarzanych przez nich znajduje się w systemie miejskim, mimo że nie wnoszone są za to opłaty. Powoduje to olbrzymi wzrost kosztów funkcjonowania, za który tak naprawdę płacą wszyscy mieszkańcy miasta.

W uchwale zaproponowano nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 marca 2021, w wysokości 8,40 zł za 1 m3 zużytej wody. W przypadku niezbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie to dwukrotność stawki, o której mowa powyżej.