Przyjęto dwie uchwały dotyczące mpzp

71

Autor: Urząd Miasta

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim podjęto uchwałę dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kępa, Mireckiego, Zacisze, Nadrzecznej i Klonowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt planu miejscowego ulic Kępa, Mireckiego, Zacisze, Nadrzecznej i Klonowej został sporządzony zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem. W przyjętym projekcie uwzględniono m.in. przeznaczenie, warunki, zasady, wymagania i sposoby zagospodarowania terenów dla potrzeb funkcji: mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej, a także infrastruktury technicznej oraz zieleni, wód powierzchniowych i dróg publicznych.

Druga przyjęta przez radnych uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Głównej, ks. J. Popiełuszki, gen. Grota Roweckiego i Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego daje podstawę prawną do rozpoczęcia procedury planistycznej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzony plan miejscowy określi m. in.: przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, stawki procentowe służące naliczaniu opłaty planistycznej oraz zasady modernizacji i rozbudowy systemów komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej obsługującej ten obszar.