Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

524

Autor: Urząd Miasta

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymagają zgłoszenia w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje prezydent miasta, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1427).

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego.