Rozliczenia PIT za 2020 rok dla emerytów i rencistów

120

Autor: Starostwo Powiatowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowa Administracja Skarbowa informują: w tym roku na skutek zmiany przepisów, nadpłatę podatku emerytom i rencistom wypłaci urząd skarbowy. ZUS wyśle do tych podatników PIT -11 A.

Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześle do świadczeniobiorców na terenie województwa łódzkiego ponad 740 tys. deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Deklaracje zostaną wysłane do osób, które choć raz w 2020 r. pobrały świadczenie z ZUS.

Emeryci i renciści, którzy  z tytułu podatku mają niedopłatę (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), otrzymają z ZUS deklarację PIT-40 A. Niedopłata zostanie rozliczona przez ZUS, który potrąci ją z wypłaty świadczenia w kwietniu i przekaże do urzędu skarbowego.

W związku ze zmianami w przepisach, inaczej niż zwykle przedstawia się od tego roku sytuacja świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Chodzi o osoby których suma zaliczek na podatek przekazana do urzędu skarbowego przewyższa należny podatek – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Do tej pory osobom tym ZUS wysyłał deklarację PIT – 40 A i rozliczał nadpłatę, wypłacając ją wraz z marcowym świadczeniem. W tym roku jest inaczej. ZUS nie będzie rozliczał tych osób i wyśle do nich deklaracje PIT – 11A. Nadpłata zostanie natomiast zwrócona przez urząd skarbowy, a nie ZUS – dodaje rzeczniczka.

Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.  Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –  nie musi składać takiego zeznania.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Bardzo ważne, w przypadku zwrotu nadpłaty, jest zgłoszenie do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania rachunku bankowego, na który przesłany będzie należny zwrot – zachęca Agnieszka Pawlak – rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Jeśli ktoś nie wskazał rachunku bankowego, na który ma być zwrócona nadpłata, urząd skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym, potrącając jej wartość o koszty przekazu pocztowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. 

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 procent należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą wspieraliśmy w ubiegłym roku, nie musimy składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP, ale to w przypadku, kiedy nie musimy składać zeznania podatkowego, jesteśmy rozliczeni już przez ZUS, a jeżeli jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego wówczas wpisujemy numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego do formularza PIT.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

•             PIT-40A – tylko dla emerytów i rencistów z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

•             PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

–   złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

–   złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów

z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

–   złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,

–   pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

–     nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,

–      miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

  • PIT-11 – informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

–    świadczenie należne po osobie zmarłej,

–    alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).