Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”

76

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Sprawozdanie ze szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja” dla klas I – III

ORGANIZATORZY: Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

CELE KONKURSU:

  1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej.
  2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.
  3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju.
  4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.
  5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej.
  6. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  7. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.
  8. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.
  9. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas I-III w kwietniu 2021 r. W konkursie wzięło udział 9 uczniów z klas: 1 b (4 uczniów), 2 a (2 uczniów), 2 b (4 uczniów).

Zdjęcia prac uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do organizatora konkursu.

Zdjęcia prac uczniów