„Ekonomia Społeczna dla Szkół”

194

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Poza nawiasem społeczeństwa – kogo wspiera ekonomia społeczna i solidarna?

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają postawę społeczną, obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Definiują pojęcie wykluczenie społeczne i wymieniają grupy społeczne szczególnie zagrożone alienacją społeczną. Ponadto analizują i wyjaśniają złożone problemy społeczne osób wykluczonych oraz poszukują ich rozwiązań. Opisują rolę państwa w zakresie niwelowania społecznych napięć i poznają rolę ekonomii społecznej  jako ważnego elementu polityki społecznej państwa.
W efekcie tych zajęć, młodzież rozwija kompetencje kluczo­we – społeczne, obywatelskie, informatyczne, a także inicjatywno­ści, przedsiębiorczości, komunikatywności i pracy zespołowej.
Podczas zajęć uczniowie kształtują postawę społecznej odpowiedzialno­ści, rozwijają umiejętność dyskutowania – formułują i uzasadniają własne stanowisko na forum klasy, a także bronią go, szanując odmienne poglądy.