Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

161

Przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane poprzedza postępowanie kwalifikacyjne. Należy przekazać potwierdzenie uzyskanego wykształcenia oraz dowód odbycia praktyki zawodowej. Trzeba złożyć wniosek oraz pozytywnie przejść przez procedury kwalifikujące. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest również uiszczenie odpowiednich opłat. Dopiero po ich wniesieniu można sprawdzić swoją wiedzę przed komisją egzaminacyjną. Jak wygląda proces przygotowania oraz testy?

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu trzeba się przygotować odpowiednio. Wymaga to wielu godzin pracy nad materiałem i szczegółowego zapoznania się z ustawą o prawie budowlanym. Warto skorzystać z ofert kursów i szkoleń, które pozwalają odpowiednio uschematyzować wiedzę. Takie warsztaty z powodzeniem od wielu lat prowadzi SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (https://sbm-szkolenia.pl). Każda edycja szkoleń jest odpowiednio aktualizowana o nowelizacje obowiązujących ustaw, a uczestnicy otrzymują szereg materiałów dydaktycznych, które ułatwiają zrozumienie zawiłych przepisów. Warsztaty są prowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży. W trakcie zajęć można zadać pytanie i uzyskać odpowiedzi, które pomogą w dalszej nauce. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://sbm-szkolenia.pl/jak-wyglada-egzamin-na-uprawnienia-budowlane/.

Część pisemna

Ilość pytań na egzaminie pisemnym różni się w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, które chce zdobyć kandydat. Test przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, która stanowi jeden z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przykładowo, na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi test ma 90 pytań i trwa 135 minut. Z kolei egzamin na uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuje 60 pytań i trwa 90 minut. Pozytywny wynik (zdobycie wymaganej ilości minimum punktów) pozwala podejść do części ustnej. Data jest wyznaczana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie uda się za pierwszym podejściem pomyślnie zdać części pisemnej, można podjeść ponownie przy kolejnej sesji.

Część ustna

Część ustna egzaminu państwowego polega na odpowiadaniu na przygotowany zestaw pytań. Jest on opracowany odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności. Pytania dotyczą głównie przepisów, które regulują procesy budowlane. Za ocenę odpowiedzi od 1 do 5 odpowiadają członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. W zakres pytań wchodzi jedno dotyczące praktycznego posługiwania się przepisami prawa, a kolejne obejmują zastosowanie wiedzy technicznej w praktyce zawodowej, specjalności, z której kandydat ubiega się o uprawnienia, a także zadanie praktyczne.

Jeżeli uzyskasz wymaganą liczbę poprawnych odpowiedzi, będziesz mógł rozpocząć pracę na samodzielnym stanowisku. Otwiera to ścieżkę kariery, a także daje szansę na zdobycie lepszej posady, a co się z tym wiąże – wyższego wynagrodzenia!