Turniej Jednego Wiersza

443

W konkursie mogą wziąć udział poeci będący członkami związków twórczych oraz debiutanci (w wieku od 16 lat) piszący w języku polskim. Zestawy konkursowe opatrzone słownym godłem mogą zawierać maksymalnie do trzech tekstów poetyckich, związanych tematycznie z tytułem konkursu, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzanych w innych konkursach. Należy podać nazwisko, imię, dokładny adres i telefon. Te dane trzeba umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Uczestnik konkursu pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Prace konkursowe z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza „Kobieta” (wyłącznie maszynopisy lub wydruk komputerowy) należy przesyłać w czterech egzemplarzach do 31 marca pod adresem:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Mościckiego 6

97 – 200 Tomasżów Maz.

tel. 044 724 67 39

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w kwietniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Maz. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Nagrodę należy odebrać osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela w dniu finału konkursu.