Zdobądź grant

674
W VI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych.

Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 2.600 zrealizowanych projektów oraz ponad 13,5 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Program adresowany jest do:

 
– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
 
– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy.  Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.
 
Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
 
– mają siedzibę w gminach znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego
 
– planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Termin realizacji projektów przewidziany jest na maksymalnie 6 miesięcy (od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.). Wnioski należy złożyć do 22 czerwca 2009r.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo w siedzibie Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 0 44 723 70 80
Osoba do kontaktu: Monika Olejnik