II OGÓLNOPOLSKI RAJD KAJAKOWO-ROWEROWY

806

 

Termin i miejsce rajdu:

18 -19.06.2011; Rzeka PILICA na trasie Smardzewice – Tomaszów – Inowłódz – 25 km. Odcinek Smardzewice – Tomaszów (6 km) jest trasą regat kajakowych. Trasa rowerowa Tomaszów – Smardzewice, Tomaszów – Spała – Konewka.

 

Organizator rajdu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ


Kierownictwo rajdu: Andrzej Ambroziak (komandor); Piotr Kaczmarek (sędzia główny), Dariusz Cyniak (kierownik zespołu ratowników i instruktorów)


Cele rajdu: Odkrywanie walorów turystyczno – krajoznawczych ziemi łódzkiej i powiatu tomaszowskiego. Poszerzanie edukacji historycznej związanej z miejscami i zabytkami znajdującymi się na szlaku Pilicy. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia, wytworzenie postaw identyfikacji z danym regionem i miejscowością, podnoszenie aspiracji życiowych i rozszerzenie horyzontów myślowych. Promowanie i wzmacnianie nowych szlaków i zapoznanie się z zagospodarowaniem dorzecza Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego i rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego. Budowanie pozytywnych wartości, integracji i współpracy w zespole.


PROGRAM RAJDU KAJAKOWO – ROWEROWEGOSobota 18 czerwca 2011 r.


8:00 – 9:30 Weryfikacja uczestników imprezy

10:00 Przejazd rowerami uczestników rajdu do Smardzewic, przejazd przez Zaporę,

zwiedzanie elektrowni wodnej, spływ kajakowy i regaty kajakowe (dla chętnych) o trofea

rzeką Pilicą na odcinku Smardzewice – Tomaszów.

12:00 Pokaz ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej (akcja bezpieczne

wakacje)

13:00 c.d. spływu na trasie Tomaszów – Spała.

15:00 Zakończenie spływu i powrót uczestników autokarem ze Spały do Tomaszowa. 16:00 Posiłek dla uczestników spływu.

17:30 Konkurs wiedzy na temat historii poznawanego regionu, rozdanie nagród i upominków

20:00 Integracyjne ognisko z gitarą.


Niedziela 19 czerwca 2011 r.


8:30 Śniadanie dla uczestników przyjezdnych

10:00 Wyjazd rowerami z Przystani w Tomaszowie do Spały ścieżką rowerową i zwiedzanie

trasy turystycznej Bunkier Konewka

13:00 Spływ rzeką Pilicą na trasie Spała – Inowłódz (Zakościele)

15:00 Zakończenie spływu i zwiedzanie kościółka św. Idziego z XI w.

16:00 Posiłek i powrót autokarami uczestników imprezy do Tomaszowa.SKRÓCONY REGULAMIN ZAWODÓW

Regaty kajakowe odbywają się na odcinku 6 km na trasie Smardzewice -Tomaszów Maz (Przystań). Start i meta znajdują się na lądzie w miejscu wytyczonym przez organizatora. Start pojedynczych zawodników odbywa się według kolejności zgłoszeń na liście startowej i jest wywoływany przez sędziego zawodów. Zawodnicy płyną na takich kajakach, jakie posiadają. Klasyfikowane są osady: T1 kobiet i mężczyzn, T2 kobiet i mężczyzn oraz T2 mikst.

Dana kategoria będzie klasyfikowana jeżeli zgłosi się do niej minimum 3 osady.


Prowadzona jest punktacja indywidualna.

Każda osada musi posiadać założony numer startowy. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i na mecie regat.

Każdy z uczestników regat otrzymuje dyplom uczestnictwa, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii puchary.


Warunki uczestnictwa:

Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną i jadą pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych. Zakwaterowanie dla przyjezdnych jest możliwe na OW Przystań.

 

W ramach rajdu uczestnicy otrzymują:

Gorące posiłki w pierwszym i drugim dniu rajdu

Ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie Przystani w Tomaszowie

Transport osób i sprzętu na trasy etapów rajdu

Zabezpieczenie instruktorskie i ratownicze trasy rajdu

Trofea dla uczestników regat

Bezpłatny wstęp do muzeów.

Opis regionu i trasy rajdu

Pamiątki okolicznościowe

Ubezpieczenie od NNW

 

Termin zgłoszeń: do 17.06.2011


Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest uiszczenie wpłaty na rzecz klubu w wysokości 25 zł


Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki

BRE Bank SA nr:50114020170000410211288562


Zgłoszenia uczestników proszę przesłać na e-mail: biuro@amberklub.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Ambroziak 0-602 32-10-35

 

Postanowienia końcowe:

Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy rajdu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.