Zbiornik Sulejów kończy 40 lat

791
Organizatorem obchodów jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Środowiska, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytutów naukowych i instytucji zajmujących się problematyką gospodarki wodnej. Konferencja będzie okazją do przypomnienia, jak powstał zbiornik, jakie były problemy w trakcie wielu lat eksploatacji i jakie są plany na przyszłość.
 
Wstępny projekt budowy Zbiornika Sulejów przygotowano w 1967 roku. Dwa lata później przystąpiono do prac, zbiornik oddano do użytku w 1973 roku. Według pierwotnych założeń zbiornik miał służyć rolnictwu, później powstała koncepcja zbiornika zaopatrującego  w wodę Łódź. Dzisiaj Łódź korzysta już z własnych studni głębinowych usytuowanych na obrzeżach zbiornika w Bronisławowie, a zbiornik pełni funkcję przeciwpowodziową, wykorzystywany jest do celów energetycznych oraz służy mieszkańcom i turystom, jako miejsce odpoczynku.
 
Eksploatacja zbiornika stwarza problemy związane zarówno z zamulaniem jego cofkowej partii, jak również z jakością gromadzonej w nim wody. Mając to na uwadze RZGW w Warszawie będzie realizował zadanie "Makroniwelacja i rekultywacja Zbiornika Sulejów wraz z udrożnieniem partii cofkowej do km 159+300." Jego celem jest odbudowa pojemności użytkowej i poprawa zdolności przepustowej części cofkowej zbiornika (wpłynie to na zmniejszenie zagrożenia powodziowego), zmniejszenie rozwoju sinic  i poprawa czystości wody w zbiorniku, a dzięki temu zwiększenie walorów turystycznych i warunków do rekreacji oraz poprawa warunków prowadzenia gospodarki rybackiej.
 
Ponadto RZGW w Warszawie wraz z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na obszarze zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejów realizuje projekt LIFE+ EKOROB "Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych" (LIFE08 ENV/PL/000519). Działania podjęte w ramach realizacji projektu skupiają się na opracowaniu Programu Działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych pochodzących z presji rolniczej i komunalnej  w zlewni Pilicy. Celem programu jest poprawa jakości wód dopływających do zbiornika,  a tym samym redukcja intensywności zakwitów sinic.
 

 

Plan konferencji
 
11 grudnia 2013, Smardzewice
 
10:30-11:00  Rejestracja uczestników
11:00-11:20  Powitanie gości – Leszek Bagiński, Dyrektor RZGW w Warszawie; wystąpienia gości honorowych
11:20–11:30  Wręczenie odznaczeń środowiskowych
11:30-11:40  Wspomnienie w 100 rocznicę urodzin Janusza Grochulskiego – Ewa Skupińska,  Gospodarka Wodna
11:40–12:00  Historia budowy Zbiornika Sulejów – Zbigniew Ambrożewski
12:00–12:20  40 lat eksploatacji Zbiornika Sulejów – Anna Michna, RZGW w Warszawie
12:20-12:40  Ekohydrologia jako metodyka wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej –  Maciej Zalewski, ERCE PAN
12:40–13:00  Przerwa kawowa
13:00–13:20  Realizacja potencjału LIFE+ EKOROB dla zwiększenia potencjału ekologicznego i turystycznego obszaru Zbiornika Sulejów – Wojciech Frątczak, RZGW w Warszawie
13:20–13:40  Strategia zastosowania ekohydrologicznych metod i rozwiązań systemowych dla redukcji toksycznych zakwitów sinicowych  w Zbiorniku Sulejów – Katarzyna Izydorczyk, ERCE PAN
13:40–14:00  Obszar doliny Pilicy i Zbiornika Sulejów w strategii województwa łódzkiego – Ewa Paturalska, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
14:00–14:30  Strategia obszaru funkcjonalnego Zbiornika Sulejowskiego – panel dyskusyjny