Szlaban na ryzyko- akcja tomaszowskiej drogówki

568

6 czerwca 2018 roku tomaszowscy policjanci wydziału ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielem PKP Polskich Linii Kolejowych z Idzikowic przeprowadzili akcję „SZLABAN NA RYZYKO”. Podczas akcji wręczane były materiały propagujące bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.

 

Kampania społeczna bezpieczny przejazd „SZLABAN NA RYZYKO” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Jej celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, a także podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. W konsekwencji służby dążą do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

Tomaszowscy policjanci wraz ze strażnikami ochrony kolei oraz pracownikami PKP PLK w ramach działań informowali kierowców o konsekwencjach niezachowania ostrożności na terenach kolejowych oraz przejazdach, dodatkowo wręczali im ulotki informacyjne w zaresie bezpieczeństwa związanego z powyższą tematyką.

Pamiętajmy:

art. 28 USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym mówi:

Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Źródło: KPP