Powiatowe Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

135

Autor: Starostwo Powiatowe

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Inny punkt widzenia” zostanie zrealizowany w wersji elektronicznej. Zdjęcia możecie zrobić w domu albo z zachowaniem bezpieczeństwa na krótkim spacerze. Możecie też wykorzystać zdjęcia, które zrobiliście wcześniej przed epidemią. Macie czas, poszukajcie w swoich archiwach fotograficznych, jest szansa, że nawet nie wiecie, że zrobiliście kiedyś ciekawe zdjęcie, a teraz znajdziecie wśród swoich fotografii akurat zgodne z tematyką konkursową.

Regulamin konkursu:

Powiatowy Konkurs fotograficzny pt. „Inny punkt widzenia”

Organizator: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim

Patronat: Starosta Tomaszowski – Pan Mariusz Węgrzynowski

1. Cel konkursu • Prezentacje twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii, • Spojrzenie na otaczajmy świat z innej perspektywy; • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów; • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego;

2. Uczestnicy: Dzieci i młodzież w wieku 12 – 20 lat ze szkół Powiatu Tomaszowskiego. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: I kategoria·- dzieci i młodzież – 12 – 16 lat II kategoria·- młodzież – 17 – 20 lat

3. Warunki konkursu: − możliwość obróbki komputerowej zdjęć

Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe lub czarno – białe.

Nadesłane pliki muszą być większe niż 1MB (dobra jakość) − każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia czarno – białe lub barwne każda praca musi być opisana: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęć, kategoria, szkoła, placówka, adres i telefon kontaktowy placówki i prywatny, ze względu na możliwość powiadomienia laureatów o wynikach konkursu).

 Prosimy również podać imię i nazwisko instruktora, nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonano prace, − dostarczone prace nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Ich nadesłanie lub dostarczenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatora do celów promocyjnych, − nie dopuszcza się prac zbiorowych, − prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę i ocenę jury

4. Postanowienia dodatkowe

• Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.

 • Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Patronat Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.

• Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa.

• Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

• Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

• Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

5. Nagrody: W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY UDANYCH ZDJĘĆ. POWIATOWE CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

97 – 200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Farbiarska 20/24

tel. 044 724-63-34

e-mail: sekretariat@pcas-tomaszow.pl

kontakt: Małgorzata Wojtkiewicz nauczyciel – instruktor fotografii Tel. 608-033-451

mail: instruktor@pcas-tomaszow.pl

Przyjmowanie prac do 20.05.2020r. Prace należy przesłać na adres e-mail instruktor@pcastomaszow z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

 Informacje o podsumowaniu konkursu, wystawie pokonkursowej i rozdaniu nagród poinformujemy laureatów konkursu telefonicznie. Podsumowanie konkursu, wystawa pokonkursowa, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w Sali Widowiskowej naszej placówki przy ul. Farbiarskiej 20/24.

Wszystkie informacje o konkursie pod powyższymi numerami telefonów