Rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej 4324E na odcinku Ujazd – Stasiolas

556

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 30 sierpnia 2021 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 4324E na odcinku Ujazd – Stasiolas”. Długość odcinka objętego robotami wynosi 990m.

Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, powitał zaproszonych gości, wśród których byli; Martyna Wojciechowska – radna Rady Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Marka Kijanowicza – prezesa Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. Z o.o. ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego, która to Firma będzie realizować to zadanie.

„Proszę Państwa, kolejna miła, dobra informacja dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, tutaj szczególnie dla mieszkańców gminy Ujazd. Dzisiaj będziemy mówili o przebudowie odcinka prawie kilometrowego drogi w miejscowości Stasiolas. Proszę Państwa całość zadania to 988 484,12 zł. i ta przebudowa zostanie sfinansowana po połowie przez powiat tomaszowski, jak i również gminę Ujazd.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.  

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga będąca przedmiotem zadania zlokalizowana jest w miejscowościach Ujazd – ul. Przedmieście powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Trasa biegnie przez tereny zabudowane miejscowości Ujazd. Na całym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok 5,0 m.

Tereny, na których będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajdują się uzbrojenia podziemne: wodociąg, sieć teletechniczna, siec energetyczna – teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się poprzez odpowiednie spadki na teren działki, rowy przydrożne. Wzdłuż przebudowywanego odcinka nie występują chodniki. 

2. Zakres robót objęty zamówieniem

Przewiduje się przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Ujazd – ul. Przedmieście na odcinku 990 m. Na odcinku objętym zakresem zadania zostaną wykonane roboty drogowe. Przebudowie zostanie poddana nawierzchnia jezdni. Istniejąca nawierzchnia zostanie poszerzona, na jezdni zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych. W miejscach występowania poszerzeń  przewidziano pełną konstrukcję z MMA, podbudowy z kruszywa łamanego i stabilizacji gruntu cementem.   Skrzyżowania z drogami niższych kategorii zostaną przebudowane. Przewiduje się także wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej – jednostronnie na wskazanym odcinku. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy i wybudowane nowe zjazdy indywidualne. Nawierzchnia zjazdów do posesji zabudowanych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie     z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, natomiast nawierzchnia zjazdów do pól uprawnych zostanie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Poprawiony zostanie system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Istniejące rowy drogowe zostaną odtworzone       i wyremontowane w celu dostosowania do projektowanych rozwiązań geometrycznych drogi. Wzdłuż rowów przewidziano pod zjazdami budowę przepustów. Zadanie swym zakresem obejmuje również budowę kanału technologicznego. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wszystkie roboty związane z przedmiotowym zadaniem przebiegać będą w starym śladzie.  

Podstawowym zakresem inwestycji polegającym na przebudowie drogi jest:

– rozbiórka elementów drogi kolidujących z wykonywaniem robót,

– zasadnicze roboty ziemne (korytowanie, wykonanie nasypów),

– wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wbudowanie nawierzchni bitumicznych,

– umocnienie poboczy kruszywem łamanym,

– budowa pobocza utwardzonego z kostki betonowej,

– przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów indywidualnych wraz z przepustami,

– odtworzenie istniejących i wykonanie nowych rowów przydrożnych,

– budowa kanału technologicznego,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.