W 2023 r. nadal bez większych zmian w umowach o dzieło

116

Łódzkie zajmuje 7 miejsce wśród wszystkich województw pod względem liczby płatników zgłaszających umowy o dzieło oraz wykonawców umów  w 2023 r. Na pierwszym miejscu jest województwo mazowieckie. W ubiegłym roku w całym kraju przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Na każde 10 tysięcy płatników z łódzkiego 269 zgłaszało umowy o dzieło na formularzach RUD, samych umów przypadało 2509 na 10 tys. płatników. Na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 164 wykonawców umów o dzieło– informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Najwięcej umów o dzieło  w Łódzkiem było zgłoszonych na terenie I oddziału ZUS w Łodzi (2,40% wszystkich umów o dzieło), następnie na terenie II oddziału w Łodzi (1,2%) oraz w Tomaszowie Mazowieckim (0,92%). W naszym województwie najwięcej umów o dzieło było zawieranych w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączającej motocykle, działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją, informacją i komunikacją dodaje rzeczniczka.

Zgłaszający umowę o dzieło

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 97 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys.

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD.

W 2023 r. złożono do ZUS nieco więcej formularzy RUD niż w 2022 r. (o 50,5 tys.) jednak zgłoszono na nich nieco mniej umów o dzieło (o 81,7 tys.). Przeprowadzone analizy porównawcze w zakresie liczby podmiotów zgłaszających oraz osób wykonujących umowę o dzieło wskazują na wzrost w tych kategoriach w 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 i 2021. W odniesieniu do 2022 r. wzrosty te są na dość niskim poziomie i wahają się w granicach 1 proc. – poinformował wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

  – W przypadku liczby złożonych formularzy w 2023 r. ich liczba była największa w miesiącu październiku wynosząc 114,7 tys. RUD. Nie miało to przełożenia na liczbę zgłaszanych umów gdyż, największa liczba zgłoszonych umów była w kwietniu 2023 r. (162,3 tys.). Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła natomiast w miesiącu lutym wynosząc 86,0 tys. RUD, co było spójne w zakresie liczby zgłoszonych umów (117,8 tys.) – dodał wiceprezes.

Wykonawcy umów o dzieło

W 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,21 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 84,1 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło (w skali kraju) zostało wykazanych w sekcji J – informacja i komunikacja 87,6 tys. wykonawców (20,37 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79,1 tys. wykonawców (18,38 proc.),
R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57,2  tys. wykonawców (13,30 proc.),
P – edukacja – 53,8 tys. wykonawców (12,51 proc.), S – pozostała działalność usługowa – 48,2 tys. wykonawców (11,21proc.).

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych
w formularzach  RUD wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65, Rosji – 2,57 proc., Hiszpanii – 2,06 proc., Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego