Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS-u, dopiero gdy decyzja WZON jest ostateczna

54

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które mają ukończone 18 lat,  posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalającą poziom potrzeby wsparcia, z liczbą punktów  uprawniającą do przyznania świadczenia.

Starając się o świadczenie,  w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i  dopiero wtedy, gdy decyzja WZON-u stanie się ostateczna można złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia wspierającego.

Decyzja WZON-u staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, pod warunkiem że nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli taki wniosek został złożony, to WZON po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania– informuje Monika Kiełczyńska , regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Kolejność wnioskowania jest bardzo ważna. Jeśli do ZUS-u złożony zostanie wniosek o świadczenie, bez numeru decyzji z WZON-u, albo decyzja nie będzie jeszcze ostateczna, Zakład pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Kiedy można złożyć wniosek do ZUS-u

Osoby, które posiadają ostateczną decyzję z WZON-u, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u
o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wówczas Zakład przyzna je z wyrównaniem od dnia, od którego WZON ustalił uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia lub od daty wskazanej przez wnioskodawcę. Jeśli wniosek wpłynie po tym terminie, to świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do ZUS-u.

Nie wszyscy będą mieli prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Osoby, którym WZON przyzna od 87 do 100 punktów, mogą ubiegać się o nie od tego roku,  osoby, które uzyskają od 78 do 86 punktów – od 2025 roku a osoby, które będą miały od 70 do 77 punktów – od 2026 roku.
Ten podział nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na których ich opiekunowie 1 stycznia br.  lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w tym roku, jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Osoby niepełnosprawne nie muszą same składać wniosku. W ich imieniu taki wniosek może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny).

Można otrzymać od 713 zł do 3919 zł

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od liczby punktów ustalających poziom potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto), czyli w zależności od poziomu potrzeby wsparcia można otrzymywać co miesiąc od 713 zł do 3919 zł.

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało niezależnie od innych świadczeń  z ZUS-u, do których osoba  z niepełnosprawnością ma prawo np. renty socjalnej czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Monika Kiełczyńska Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

 województwa łódzkiego