Wybieramy najzdolniejszych

708
Celem programu stypendialnego „NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ” jest pomoc uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego poprzez zwiększenie ich możliwości poszerzania swojej wiedzy z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej.

Warunki uczestnictwa:
Do programu można zgłaszać uczniów lub studentów, którzy spełniają następujące warunki:

1. Uczęszczają do klasy I-III gimnazjum lub co najmniej II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, 

2. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w:

– olimpiadach, konkursach pozaszkolnych, wojewódzkich, krajowych,

– dziedzinach pozaszkolnych (wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna),

– aktywnej pracy na rzecz szkoły, społeczności lokalnej,

3. Osiągnęli w roku szkolnym 2007/2008 średnią ocen co najmniej 4,5.

Wyłączone z konkursu są dzieci: pracowników i Członków Komisji ds. Programów dla Młodzieży.

Kryteria wyboru ucznia:

1. Szczególne, udokumentowane osiągnięcia (max 40 pkt).

2. Sytuacja majątkowa -dochody w rodzinie (max 30 pkt).

3. Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego (max 30 pkt).


Opis programu:
Kandydaturę stypendysty mogą zgłosić do Stowarzyszenia:
 – Dyrektor szkoły, 
 – Nauczyciel przedmiotu,
 – Wychowawca,
 – Samorząd uczniowski,
 – Rada rodziców,
 – Organizacje działające na terenie szkoły.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu „Wniosek o stypendium NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ” wraz z załącznikami, który jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.

Komisja ds. Programów dla Młodzieży dokona wyboru stypendystów.

Kwota pojedynczego stypendium wynosi 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie (2000 zł na rok szkolny 2008/2009).

Dokumentację w składzie:
Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy składać najpóźniej do dnia 17.10.2008 r. do godz. 16:00 pod następującym adresem: 
   
Stowarzyszenie Dobroczynne
„Lokalny Fundusz Roku 2000”

ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
osoba do kontaktu: pani Monika Olejnik