Półkolonie w naszym mieście – podsumowanie

665
Z tej formy wypoczynku skorzystało w okresie:
22.06.2009r.- 26.06.2009 r. – 1117 dzieci
29.06.2009r.- 03.07.2009r. – 913 dzieci
06.07.2009r.- 10.07.2009r. – 240 dzieci
13.07.2009r.- 17.07.2009 r. – 160 dzieci.

Uczestnicy wypoczynku skorzystali codziennie z gorącego posiłku (koszt obiadu wyniósł 3,20 zł). Urząd Miasta dofinansował wyżywienie w wysokości 1,20 zł do jednego obiadu (łączna kwota dofinansowania wyniosła 11.742,00 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim pokrył koszt wyżywienia dzieciom, które kwalifikowały się do pomocy społecznej. Wyżywienie to finansowane było w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Przyznano również środki finansowe dla szkół na zakup artykułów sportowych, materiałów edukacyjnych i gier planszowych do programów profilaktycznych na łączną kwotę 5.972,69 zł.
Zostały podpisane umowy-zlecenia z:
– 79 nauczycielami na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z uwzględnieniem tematyki prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień na łączną kwotę 59.500,00 zł,
– z 11 dyrektorami na organizację wypoczynku letniego na łączną kwotę 4.000,00 zł.
Podczas wypoczynku letniego realizowane były zajęcia sportowo – rekreacyjne z uwzględnieniem tematyki prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień – zadanie ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2009 rok.
Zagadnienia profilaktyczne realizowane były poprzez dostarczanie uczniom podstawowej wiedzy na temat środków uzależniających i substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw, mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętności asertywnych, nawyku aktywnego wypoczynku bez udziału używek.
Zajęcia odbywały się w atrakcyjnych dla uczestników formach z wykorzystaniem sali gimnastycznej, pływalni, kręgielni, toru rolkarskiego, ścianki wspinaczkowej. Ważnym elementem zajęć był sport i rekreacja. Dzieci miały możliwość sprawdzić się w wielu grach, zabawach, turniejach i zawodach sportowych.

Uczniowie korzystali bezpłatnie z:
– obiektów sportowych OSiR: kręgielni, toru rolkarskiego,
– pływalni w SP Nr 12,
– obiektów sportowych przy szkołach.

Wypoczynek letni sfinansowany został ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień” na łączną kwotę 72.000,00 zł. Dotację otrzymały poniższe podmioty:
1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – kwota 9.000,00 zł
2.Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tomaszów Mazowiecki – kwota 14.000,00 zł
3.Ośrodek Kultury „Tkacz” – kwota 3.000,00 zł
4.Fundacja „N.S.J. – Rodzina” – kwota 35.000,00 zł
5.Dzielnicowy Ośrodek Kultury – kwota 5.000,00 zł
6.Miejski Ośrodek Kultury – kwota 3.000,00 zł
7.Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajki” przy Parafii Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz. – kwota 3.000,00 zł.