XLVIII sesja Rady Miejskiej

612
1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 
2.    Przyjęcie protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 9 września 2009 roku oraz z XLVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30 września 2009 roku.
 
3.    Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 
4.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.
 
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2009.
 
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego
ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej na projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.
 
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zmienionej uchwałą Nr XLI/370/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku
o zmianie uchwały Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
 
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
 
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2010 rok.
 
10.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej.
 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki
na działkach położonych przy ul. Milenijnej.
 
12.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych działki gruntu położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Siedmiodomki.
 
13.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 7 mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy
ul. Drewnianej 1/3 i ul. Kazimierza Pułaskiego od nr 1 do nr 21 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr XXIV/190/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Spalskiej nr 32-34.
 
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości należących do Gminy Miasta Tomaszowa Maz., położonych
w Tomaszowie Maz. przy ul. Farbiarskiej 25 i ul. Jałowcowej na prawo własności nieruchomości należących do Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Maz. przy ul. Akacjowej i ul. Zacisze.
 
15.    Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego nr 6 i ul. św. Antoniego nr 54 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 
16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego.
 
17.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2008 rok.
 
18.    Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o realizacji składania oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
 
19.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 
20.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 
21.    Interpelacje i wnioski radnych.
 
22.    Korespondencja i sprawy różne.
 
23.    Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej.