Konkurs grantowy Działaj Lokalnie VII

720
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Program adresowany jest do:
 
 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu,
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.
 
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Maz., Ujazd, Żelechlinek,
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
 
Łączna pula przeznaczona na granty w 2012 roku wynosi: 29.700 zł.
 
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2012 (nie decyduje data stempla pocztowego).
 
Termin realizacji projektów: maj – październik 2012 r.
 
Szczegółowy regulamin oraz wniosek do konkursu można uzyskać w Siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 723 70 80, e-mail: fund2000@free.ngo.pl