Wypłata zawieszonych emerytur na wniosek

703
Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym – na podstawie prawomocnego wyroku sądu – ZUS wypłacił emeryturę.

Wypłata odsetek
Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki. Odsetki liczone będą do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 19 lutego 2014 r.

Osoby, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, mogą złożyć wniosek o wypłatę odsetek. Odsetki będą przysługiwały:
·    do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy;
·    do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy.

W celu uzyskania odsetek konieczne jest zgłoszenie przez emeryta wniosku, który należy złożyć w placówce ZUS. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on wypłaty odsetek.
 
Zarobki emeryta a kwota wypłaty zawieszonej emerytury

Osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały przychód, wraz z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za te lata.

Dotyczy to osób, które do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Wypłata zawieszonej emerytury tylko na wniosek!

Wypłata zawieszonej emerytury następuje na wniosek emeryta, który należy złożyć w ZUS.  
Wniosek, podpisany przez emeryta, musi zawierać:
·    imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta,
·    numer emerytury oraz określać:
·    że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami,
·    nazwę i adres Oddziału ZUS.
Wskazane jest zawarcie we wniosku dodatkowych informacji, np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane z sądu.
Po złożeniu wniosku przez emeryta, ZUS wyda decyzję w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury
W jakim czasie ZUS wyda decyzję?
Ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury wynosi 60 dni.

Jeżeli dla wydania decyzji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Taką okolicznością może być np. data wpływu do ZUS zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta.

Co ze sprawami, które są w sądzie?
Sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i – po zakończeniu postępowania sądowego – wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.
Sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd – wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania – postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.

                                                      /rz. p./