Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

190
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 101,6 proc ogłoszonego Komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 roku.
Waloryzacji podlegają te świadczenia, które zostały przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 roku i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2014 roku.
Waloryzacji emerytur i rent dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 roku przez wskaźnik waloryzacji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać w tej sprawie wniosku. Wyższa emerytura czy renta będzie wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci i renciści otrzymują świadczenia. Każdy świadczeniobiorca otrzyma decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której będzie podana nowa kwota świadczenia oraz sposób jej wyliczenia.
Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca 2014 roku kwoty najniższych emerytur i rent wynoszą:
·    emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – 844,45 zł,
·    renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 648,13 zł,
Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowią 120 proc. kwoty świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wynoszą:
·    renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – 1 013,34 zł,
·    renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 777,76 zł.
Nowe wysokości dodatków
Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent. Wysokość dodatków od 1 marca 2014 roku wynosi:
·    dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 206,76 zł    
·    dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – 310,14 zł
·    dodatek dla sieroty zupełnej – 388,62 zł    
·    dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 206,76 zł
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2014 roku wysokość kwoty bazowej wynosi 3 191,93 zł.

Wysokości dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych, jak również wysokości najniższych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, po waloryzacji od 1 marca 2014 roku, opublikowane zostały na stronie internetowej www.zus.pl.
                                                                                                                               /rz. p./