Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

547

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MSP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2015 r. dla przedsiębiorców z siedzibą w województwie innym niż mazowieckie wynosi łącznie  41 616 000,00 zł., a wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony 31 sierpnia 2015 r. Już teraz zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz wzorem wniosku o dofinansowanie, dostępnymi pod linkiem:

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-Proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-Bony-na-innowacje-dla-MSP


Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego