Waloryzacja rent i emerytur

545
Od 1 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, wypłaci również jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%.

Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r.
W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać w tej sprawie wniosku. Emerytura czy renta  w nowej wysokości będzie wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci i renciści otrzymują świadczenia. Każdy świadczeniobiorca otrzyma decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której będzie podana nowa kwota świadczenia oraz sposób jej wyliczenia.
Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca 2016 roku kwoty najniższych emerytur i rent wynoszą:
·    emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – 882,56 zł,
·    renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 676,75 zł,
·    renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – 1059,07 zł,
·    renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 812,10 zł.
Po waloryzacji renta socjalna będzie wypłacana w kwocie 741,35 zł, natomiast świadczenie przedemerytalne w kwocie 1029,86 zł.
Nowe wysokości dodatków
Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent. Wysokość dodatków od 1 marca 2016 roku wynosi:
·    dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 208,67 zł    
·    dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – 313,01 zł
·    dodatek dla sieroty zupełnej – 392,20 zł    
·    dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 208,67 zł

Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2016 roku wysokość kwoty bazowej wynosi 3408,62 zł.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń w 2016 r. jest realizowana na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 748 ze zm.) oraz innych ustaw, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Jednocześnie z marcową waloryzacją, dla osób pobierających najniższe świadczenia, zostanie wypłacone wsparcie w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r.  o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 188).
Wysokość dodatku będzie zależna od kwoty świadczenia danej osoby, liczonej łącznie z przysługującymi jej dodatkami np. dodatkiem pielęgnacyjnym, kombatanckim, dodatkiem dla sierot zupełnych.
 
Dodatek przysługuje w wysokości:


·    400 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł;
·    300 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1100,00 zł;
·    200 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1100,00 zł, nie więcej jednak niż 1500,00 zł;
·    50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1500,00 zł, nie więcej jednak niż 2000,00 zł                                                    
Kwota dodatku jednorazowego zwolniona jest od podatku dochodowego , nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i co równie ważne, z kwoty tej nie dokonuje się egzekucji.
Podobnie jak w przypadku waloryzacji przyznanie dodatku następuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać w tej sprawie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
O przyznaniu dodatku ubezpieczony zostanie poinformowany odrębną decyzją.