18 października – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

630

Autor: KPP

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Aby lepiej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi trzeba lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi.

Handel ludźmi to przestępstwo z art. 253 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, rozumiany jest jako: wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do celów takich, jak prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

W myśl art.253 k.k. osoba uprawiająca handel ludźmi, nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Kara pozbawienia wolności za czerpanie korzyści majątkowej z organizowania adopcji dzieci wbrew przepisom może wynieść nawet 5 lat. Należy pamiętać, iż w zależności od ustaleń w toku śledztwa, zachowania osób zaangażowanych w handel ludźmi mogą być kwalifikowane m.in. jako:

• art.253 k.k. (handel ludźmi),
• art.203 k.k. (zmuszanie do prostytucji),
• art. 204 par. 1,2 i 3 k.k. (stręczycielstwo i sutenerstwo),
• art. 204 par. 4 k.k. (zwabienie i uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą),
• art. 197 par.1, 2 i 3 k.k. (zgwałcenie i inna czynność seksualna),
• art.191 par.1 k.k. (zmuszenie do określonego zachowania),
• art.190 par.1 k.k. (groźby karalne),
• art.189 par.1 i 2 k.k. (pozbawienie człowieka wolności).

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym ewaluacjom i przemianom. Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

Działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi są realizowane przez Policję w ramach Krajowego Programu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi 2009-2010. Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 jest kontynuacją krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku, kiedy to pierwszy z nich został przyjęty przez Radę Ministrów. W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370), niniejszy dokument nazwano planem działań z uwagi na jego charakter, odmienny od programów rozwoju opisywanych w ww. ustawie, a także programów wieloletnich.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prostytuowanie się nie jest karalne. Przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia, do uprawiania prostytucji. Penalizowane jest także ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 

Jednym z elementów działań Policji, ukierunkowanych na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, są wczesne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem. Policjanci, wraz z przedstawicielami innych podmiotów, biorą udział w spotkaniach w szkołach z młodzieżą, podczas których m.in.: ostrzegają o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzież oraz sygnalizują o zagrożeniach związanych z tym obszarem.
 

W celu ograniczenia zjawiska handlu ludźmi Policja prowadzi działania rozpoznawcze oraz prewencyjne, w tym m.in.: przeprowadza kontrole agencji towarzyskich, salonów masażu, hoteli, moteli, melin, dworców, a także monitoruje drogi pod kątem ujawniania prostytuujących się obywatelek obcych państw nielegalnie przebywających na terenie Polski. Policjanci inicjują różnego rodzaje kampanie informacyjne promowane w lokalnej prasie i mediach, jak również opracowują materiały profilaktyczno-edukacyjne.


Niefrasobliwość, naiwność, łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego zarobku może nieodwracalnie zmienić Twoje życie!
Aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi należy:

• uważać na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych!
• uważać na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!
• uważać na strony internetowe, ogłoszenia, reklamy dotyczące wyjątkowych okazji związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą!
W szczególności musimy zwracać uwagę na nasze pociechy, gdyż dziecko przekraczające granicę państwa samotnie lub bez opieki rodziców może być ofiarą handlu!


Pamiętaj:
• nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek – także do pracy!


O problemie jakim jest handel ludźmi należy przypominać stale, nie tylko 18 października, aby zwiększyć świadomość społeczną i zapobiegać tragediom życiowym wielu osób. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.


Gdzie szukać pomocy?
Wybrane podmioty zaangażowane w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi:


Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 70
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl


Przydatne linki:
http://msz.gov.pl
http://mswia.gov.pl
http://ms.gov.pl
http://nfz.gov.pl

zródło: www.policja.pl