Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

674

Autor: Urząd Miasta

Przypominamy, że w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym do tego podmiotem. Za jej nieposiadanie grozi kara grzywny.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość ma dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

W związku z tym zobowiązani są do:

‒ uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi ‒ za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

‒ indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Tomaszowa Mazowieckiego zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.

Do kontroli spełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy są upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta oraz Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim.