„STOP -SMOG 2019 – działania na drodze i „w zagrodzie”

275

Autor: KPP

12 grudnia na terenie całego kraju funkcjonariusze Policji Wydziału Ruchu Drogowego wspierani przez inspektorów transportu drogowego pod lupę wzięli pojazdy, których emisja spalin pozostawia wiele do życzenia. Przypominamy kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Ponadto, na drogach powiatu tomaszowskiego policjanci Ruchu Drogowego reagowali również na niesprawności polegające na wyciekach płynów eksploatacyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami policjant może nałożyć mandat karny na kierującego oraz zatrzymać dowód rejestracyjny od pojazdu naruszającego wymagania ochrony środowiska przy stwierdzeniu nieprawidłowości specjalistycznym urządzeniem. Warto podkreślić, że w przypadku braku takiego urządzenia, przeszkolony policjant Ruchu Drogowego może zatrzymać dowód rejestracyjny od pojazdu również wtedy, kiedy ma uzasadnione przypuszczenie takich naruszeń – wówczas ocenia to organoleptycznie na podstawie doświadczenia i posiadanych kwalifikacji. W obu przypadkach koniec kontroli drogowej równoznaczny jest z zakazem dalszej jazdy lub usunięciem pojazdu na koszt właściciela.

AKCJA WALKI ZE SMOGIEM TO NIE TYLKO SPALINY

Zwieramy szeregi, aby wspólnie zapobiegać niszczeniu środowiska naturalnego. Sprawdzamy przestrzeganie ustaw ale także obowiązującej na terenie województwa łódzkiego uchwały antysmogowej wprowadzonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

6 grudnia 2019 roku na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, Policja przy współpracy z innymi służbami przeprowadziła działania prewencyjne dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska. Stawiamy na edukację dzieci i młodzieży (warsztaty w szkołach), ale także dorosłych. W ruch poszły wszelkie urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia. W przypadku złego wyniku dzielnicowi i strażnicy miejscy odwiedzali mieszkańców i sprawdzali czym palą w piecu.

Przypominamy obowiązujące przepisy: 

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu. 

W DOMU

Sezon grzewczy w pełni.  Niestety spalanie odpadów w gospodarstwach domowych stało się przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nieprzestrzeganie prawa  w tej materii prowadzi do degradacji środowiska naturalnego i naruszania przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw :

Zakazuje się stosowania paliw:

1)        w których udział masowy węgla kamiennego  o uziarnieniu 3 mm wynosi powyżej 15% , za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg o zawartości popiołu nie większej niż 12 % 

2)        węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla 

3)        mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem 

4)        zawierających biomasę stała o wilgotności powyżej 20%

Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godz. 6.00-22.00, a na teren firmy – przez całą dobę. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych. 


SANKCJE KARNE wynikają także z innych przepisów.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Art.  334.  Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach


Art.  191.  Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny 
Art.  155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31. USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny


Art.  225.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]
§  1.  Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej ,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.