Sprzęt wart ponad 80 tys. zł trafił do trzech tomaszowskich OSP

433

Autor: Urząd Miasta

Urząd Miasta przekazał sprzęt o wartości ponad 80 tys. zł trzem Ochotniczym Strażom Pożarnym z Tomaszowa Mazowieckiego – Ludwików, Białobrzeg i Nagórzyce. Został on zakupiony dzięki pozyskaniu dotacji z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

zdjęcie z przekazania sprzętu OSP grudzien 2019 2

Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, nabywane są w imieniu własnym Gminy na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i następnie przekazywane tej jednostce na podstawie umowy użyczenia lub umowy darowizny.

–  Nie wszyscy zdają sobie sprawę jak istotną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne. W 70 – 80% wypadków to właśnie ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia (…). Dziękuję za wsparcie Pani Ewie Wendrowskiej za wsparcie,  dziękuje również ministrowi sprawiedliwości, bo to z jego funduszu zakupiono sprzęt. Mam też nadzieje, że to nie ostatnia taka akcja w naszym mieście – mówi prezydent Marcin Witko.

– Po raz drugi jednostka OSP Białobrzegi, Ludwików, Nagórzyce ma szczęście odbierać sprzęt zakupiony dzięki funduszowi sprawiedliwości. Mamy nadzieje, że nie będziemy musieli go używać, ale jeżeli już, to cieszymy się bardzo, że będziemy mieć co używać. To dla nas wyjątkowe i bardzo potrzebne rzeczy. Dziękuje wszystkim zaangażowany w projekt – mówi Alicja Puchalska prezes OSP Białobrzegi.

zdjęcie z przekazania sprzętu OSP grudzien 2019 3

Poniżej prezentujemy dokładany wykaz zakupionego oraz przekazanego sprzętu

Lp Nazwa asortymentu – OSP Białobrzegi Ilość Wartość
1 Ubranie specjalne zgodne z aktualnym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 15 maja 2019 r. dla Ochotniczych Straży Pożarnych (z pominięciem pkt. 5 i 6) 7 17 500,00 zł
2 Zestaw klocków i klinów do stabilizacji typ B 1 1 218,00 zł
3 Detektor jednogazowy – wykrywacz gazu 1 847,06 zł
4 Przenośny zestaw oświetleniowy (w zestwie 2 najaśnice LED, min. 35 AH, 36000 LM) 1 7 368,00 zł
Lp. Nazwa asortymentu – OSP Ludwików ilość wartość
1. defibrylator AED 1 5 000,00 zł
2. nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów (zestaw – pompa ręczna, przewód, narzędzie tnące)) 1 9 000,00 zł
3. hełm strażacki 10 5 730,00 zł
4. przenośny maszt oświetleniowy akumulatorowy 1 6 270,00 zł
5. hełm strażacki – lekki ratowniczy 4 1 252,00 zł
Lp. Nazwa asortymentu – OSP Nagórzyce ilość wartość
1. Agregat hydrauliczny  z funkcją TURBO  1 24 000,00 zł
2. Maszt oświetleniowy 2×48 w LED z akumulatorem 1 2 666,00 zł
Lp. Rodzaj kosztów Działanie (numer działania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy (z zł) Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z wnioskowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
(w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Koszty merytoryczne
Defibrylator AED 1 1 5 000,00 szt. 5 000,00 4 950,00 50,00
Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów (zestaw – pompa ręczna, przewód, narzędzie tnące) 2 1 9 000,00 kpl. 9 000,00 8 910,00 90,00
Hełm strażacki 3 10 573,00 szt. 5 730,00 5 672,70 57,30
Przenośny maszt oświetleniowy akumulatorowy 4 1 6 270,00 szt. 6 270,00 6 207,30 62,70
Hełm strażacki – lekki ratowniczy 5 4 313,00 szt. 1 252,00 1 239,48 12,52
Ubranie specjalne zgodnie z aktualnym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 15 maja 2019 r. dla Ochotniczych Straży Pożarnych (z pominięciem pkt. 5 i 6) 6 7 2 500,00 kpl.   17 500,00   17 325,00 175,00
Zestaw klocków i klinów do stabilizacji typ B 7 1 1 218,00 kpl. 1 218,00   1 205,82 12,18
Detektor jednogazowy – wykrywacz gazu 8 1 847,06 szt. 847,06 796,04 51,02
Przenośny zestaw oświetleniowy (w zestawie 2 najaśnice LED, min. 35 AH, 36000 LM) 9 1 7 368,00 kpl. 7 368,00 7 294,32 73,68
Agregat hydrauliczny z funkcją TURBO 10 1 24 000,00 szt. 24 000,00 23 760,00 240,00
RAZEM 80 851,06 80 000 851,06

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu przeznaczane są na:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
 • pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych 
  oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
 • działalność podejmowaną lub powierzoną przez Dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej,
  a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:
 • promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
 • podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn
  i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
 • pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
 • podejmowaniu, organizowaniu i zlecaniu badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,
 • promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
 • upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
 • działaniu wspierającym rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.